Hon ska ta Skär­hol­men in i po­li­ti­kens fin­rum

SkärholmenDirekt - - SI­DAN 1 -

När riks­da­gen öpp­nar den 25 sep­tem­ber kom­mer två Skär­holms­bor sit­ta på bän­kar­na. Ve­te­ra­nen Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V) har fått säll­skap av par­ti­kam­ra­ten Lo­re­na Del­ga­do, som nu by­ter stads­dels­nämn­den mot Sve­ri­ges högs­ta be­slu­tan­de or­gan. Jag re­pre­sen­te­rar in­te ba­ra Skär­hol­men, jag re­pre­sen­te­rar för­or­ter­na.

rik­tigt att det skul­le hän­da, även om jag viss­te att vi öka­de. Men nu känns det ba­ra grymt, till och med Jan Jöns­son (Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re i Skär­hol­men, reds. anm) har gra­tu­le­rat mig.

Vad tror du störs­ta skill­na­den blir mot att va­ra lo­kal­po­li­ti­ker?

– Stads­dels­nämn­den är myc­ket mer hands on, det är snab­ba­re beslut och sa­ker hän­der på di­rek­ten. Så kom­mer det in­te va­ra i riks­da­gen och det kan nog ska­pa fru­stra­tion. Men det här ger mig möj­lig­he­ten att äg­na mig åt po­li­tik på hel­tid och va­ra verk­sam i Skär­hol­men på and­ra sätt i stäl­let.

Vet du vil­ka frågor du ska job­ba med?

– Nej, det be­stäms näs­ta vec­ka. Men jag skul­le hemskt gär­na job­ba i so­ci­al­för­säk­rings­ut­skot­tet, ef­tersom det är frågor som rör så många per­so­ner i sam­häl­let. Och det är frågor jag upp­le­ver att en del av po­li­ti­ken in­te är så för­ank­rad i hur det ser ut i verk­lig­he­ten.

Vil­ka and­ra frågor hop­pas du kunna lyf­ta?

– Pen­sions­frå­gan. Det är jät­te­många i Skär­hol­men som kom­mit fram till oss för att pra­ta om det, för de som drab­bas hår­dast är per­so­ner som kom­mit till Sve­ri­ge i vux­en ål­der el­ler kvin­nor som job­bat del­tid större de­len av si­na liv. Men även mak­ro­e­ko­no­mis­ka frågor, som pri­va­ti­se­ring­ar av elen och apo­te­ken, som har på­ver­kat många män­ni­skors pri­va­te­ko­no­mi myc­ket.

Kän­ner du ett an­svar att va­ra Skär­hol­mens röst i riks­da­gen?

– Ab­so­lut. Och jag re­pre­sen­te­rar in­te ba­ra Skär­hol­men, jag re­pre­sen­te­rar för­or­ter­na. Vi är ba­ra någ­ra få som gör det i riks­da­gen och vå­ra er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per be­hövs i al­la frågor.

FO­TO: CLAUDIO BRI­TOS

NYTT JOBB. Ti­di­ga­re stads­dels­nämnds­ord­fö­ran­den Lo­re­na Del­ga­do läm­nar Skär­hol­men för riks­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.