MIC­KE SKA BE­FRIA SKÄR­HOLMS­BOR­NA MED HIP­HOP

SkärholmenDirekt - - SI­DAN 1 - Hen­rik Lindstedt

Om du bor på rö­da lin­jen mel­lan Skär­hol­men och Vår­by kan du in­te mis­sat att hö­ra ho­nom. Den hip­hop-dun­kan­de cy­klis­ten Mic­ke som i över tio år har ljud­satt för­orts­li­vet. Det finns en tant på 80 bast i Vår­by gård som har be­rät­tat att hon all­tid skyn­dar att stänga av ra­di­on för att hö­ra mig när jag cyklar för­bi.

Du hör det på håll. Bas­gång­en rul­lar sak­ta när­ma­re. Boom-boom-boom... Och snart hör du or­den.

” When we ri­de on our ene­mi­es

When we ri­de on our ene­mi­es

I bet you mot­herf...”

Det går in­te att lå­ta bli att le. He­la Skär­hol­menDi­rekts re­dak­tion fly­ger upp ur si­na kon­tors­sto­lar och stir­rar ut över Skär­holmstor­get för att få syn på ho­nom, man­nen med cy­keln, Mic­ke. Den här gången spring­er jag ner­för trap­por­na och ja­gar ef­ter ho­nom. Ing­en av oss har nå­gon­sin pra­tat med le­gen­da­ren som skänkt oss så myc­ket gläd­je.

– Vi ser dig varje vec­ka... bör­jar jag in­nan Mic­ke hin­ner av­bry­ta mig.

– Ser? Hör du mig in­te? frå­gar han li­te för­när­mat.

Mic­ke le­ver för att spe­la hip­hop för främ­ling­ar, be­kan­ta, gran­nar, be­rät­tar han.

– Musiken hjäl­per svens­kar­na att släp­pa på bo­jor­na. I Eng­land för­tryck­te de länge si­na känslor med allt ” sir” och ”mrs”. Men sedan kom flo­wer po­wer och lät­ta­de på tryc­ket. På sam­ma sätt är det i Sve­ri­ge ock­så, män­ni­skor törs in­te att trä­na upp em­pa­ti.

Över ett de­cen­ni­um

Det är 10–15 år sedan Mic­ke mon­te­ra­de hög­ta­la­re på sin flak­cy­kel. Han har ing­en sär­skild rutt som han cyklar, men of­ta går tu­rer­na mel­lan Skär­hol­men och Vår­by gård, där han bor.

Of­tast är det hip­hop som dun­kar ur hög­ta­lar­na.

– Jag kan ju in­te spe­la Tau­be i Skär­hol­men lik­som. Det var Fron­da som in­spi­re­ra­de mig att börja lyss­na på hip­hop. Sedan hit­ta­de jag Tu­pac. Fat­ta allt­så... Vil­ken at­ti­tyd, vil­ken röst.

– Pen­sio­nä­rer­na gil­lar ock­så hip­ho­pen. Det finns en tant på 80 bast i Vår­by gård som har be­rät­tat att hon all­tid skyn­dar att stänga av ra­di­on för att hö­ra mig när jag cyklar för­bi.

Plöts­ligt av­bryts vårt sam­tal...

– Tje­na Mic­ke! Var har du va­rit? Jag har in­te hört dig på länge. Kän­ner du igen mig? Det är Ali.

Mic­ke släng­er sig runt hal­sen på Ali.

– Ali! Är det du? Min lil­la li­be­ro!

Vill se mer swag i Skä­ris

För många år sedan var Mic­ke Alis fot­bollsträ­na­re i Djur­går­den.

– Han kan verk­li­gen fotboll, han lär­de mig allt, sä­ger Ali ”Lil­la Ma­ra­do­na” Er­dal.

In­nan Mic­ke hop­par upp på cy­keln slår han på Tu­pacs ”When we ri­de on our ene­mi­es”. Han vi­sar hur man går med swag.

– Mitt mål är att få he­la Skär­hol­men att gå så här.

FO­TO: HEN­RIK LINDSTEDT

BE­FRI­AR SKÄR­HOLMS­BOR­NA. Musiken hjäl­per svens­kar­na att släp­pa på bo­jor­na, me­nar Mic­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.