Hov­rät­ten fri­ar mord­döm­da

SkärholmenDirekt - - SI­DAN 1 - 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus @di­rekt­press.se

I tis­dags föll hov­rät­tens dom mot de män som av Sol­na tings­rätt dömts för in­bland­ning i mor­det av en 28-årig ut­pe­kad gäng­le­da­re från Bredäng. Samt­li­ga fri­as – be­vis­ning­en räc­ker in­te.

Två män fri­as för i in­bland­ning i döds­skjut­ning­en av en 28-årig man från Bredäng för­ra året. Det står klart ef­ter att Svea hov­rätt med­de­la­de sin dom i tis­dags.

De t v å män­nen, e n 24- åring och en 23- åring, döm­des för mord och med­hjälp till mord i ju­ni av Sol­na tings­rätt. Do­men över­kla­ga­des till hov­rät­ten av bå­de de döm­da och åkla­ga­re, som bland an­nat yr­ka­de på läng- re straff för 23-åring­en och att tre and­ra per­so­ner ock­så skul­le dö­mas för in­bland­ning i mor­det.

Fri­as av Svea hov­rätt

Nu änd­rar allt­så Svea hov­rätt tings­rät­tens dom och fri­ar män­nen från miss­tan­kar­na. An­led­ning­en är att dom­sto­len an­ser att be­vis­ning­en – som i den mord­döm­de 24- åring­ens f all främst be­står av DNA-spår och par­tik­lar på hans klä­der som lik­na­de pa­tro­ner­na som an­vän­des i mor­det – vis­ser­li­gen är ”gra­ve­ran­de” men in­te räc­ker för en fäl­lan­de dom.

In­te heller be­vi­sen mot 23-åring­en el­ler de öv­ri­ga tre åta­la­de räc­ker, an­ser dom­sto­len.

Det var den 20 no­vem­ber för­ra året som 28- åring­en sköts ihjäl i stads­de­len Ma­ri­e­häll i Brom­ma, ef­ter en dra­ma­tisk bil­jakt: un­der en halv kilo­me­ter längst Bäll­sta­vä­gen av­fy­ra­des minst 18 skott från ett au­to­mat­va­pen mot hans bil. Per­so­ner som be­fin­ner sig i när­he­ten be­rät­tar i för­hör hur de fick duc­ka för vi­nan­de ku­lor.

Kri­mi­nellt nät­verk

Man­nen har pe­kats ut som ledare för ett kri­mi­nellt nät­verk med bas i Bredäng. Mor­det miss­tänk­tes va­ra en hämndak­tion från det ri­va­li­se­ran­de Öst­ber­ga­nät­ver­ket, som i fle­ra år le­gat i en blo­dig kon­flikt med det så kall­la­de Bredängs­nät­ver­ket.

I vå­ras åta­la­des to­talt sju per­so­ner för in­bland­ning i mor­det, som av po­lis och åkla­ga­re be­skri­vits som ett re­gel­rätt be­ställ­nings­mord. Två per­so­ner åta­la­des för mord, tre för med­hjälp till mord. Yt­ter­li­ga­re två, där­ibland en 31-åring som pekas ut som ledare för Öst­ber­ga­nät­ver­ket, åta­la­des för an­stif­tan av mord.

I ju­ni i å r d ö mdes 24-åring­en till 18 års fäng­el­se för mor­det av Sol­na tings­rätt. 23-åring­en döm­des till tio års fäng­el­se för med­hjälp. Öv­ri­ga per­so­ner fri­a­des av tings­rät­ten.

Samt­li­ga åta­la­de ne­kar till brott.

FO­TO: AR­KIV­BILD

MIN­NES­PLATS. Un­der någ­ra da­gar i no­vem­ber för­ra året fyll­des Bredängstor­get med ljus och blom­mor, till min­ne av den mör­da­de 28-åring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.