Änt­li­gen kan vi börja skri­va om an­nat än val

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄR­HOL­MEN - Re­por­ter Pra­ta med mig! RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS rasmus.co­lum­[email protected] di­rekt­press.se

Nu är det över. Va­let. I fle­ra må­na­der har det ta­git upp en stor del av vå­ran tid och många många si­dor i tid­ning­en. Även om det of­ta har va­rit spän­nan­de och ro­ligt att be­va­ka är käns­lan just nu mest ett ”Puh. Änt­li­gen”.

För nu kan vi änt­li­gen börja skri­va mer om allt an­nat som hän­der i värl­dens bäs­ta 127. Allt det som vi kanske har va­rit tvung­na att pri­o­ri­te­ra bort när ett nytt po­li­ti­kerut­spel som be­rör Skär­holms­bor­nas var­dag kom­mit fa­ran­de.

Nu ef­ter va­let är vi li­te yr­vak­na. Har vi mis­sat nå­got vik­tigt som hänt, sam­ti­digt som val­de­bat­ter­nas vå­gor sval­lat hö­ga? El­ler är det nå­got fan­tas­tiskt på gång un­der hös­ten?

Hör jät­te­gär­na av er – be­rät­ta för oss vad vi bor­de be­rät­ta för he­la värl­den om ert om­rå­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.