Nu fi­rar vi Vårberg – 50 år

Ha­de ett gäng po­li­ti­ker och tjäns­te­män in­te möts i Vår­by­sko­gen en snö­ig mars­dag på 60-ta­let ha­de Vårberg kanske ald­rig fun­nits. Men nu gjor­de de det och näs­ta lör­dag fi­rar Vårberg 50-års­ju­bi­le­um. Kvin­nor och unga i fo­kus när ett halvt se­kel ska fi­ras.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! Skar­hol­menDi­rekt.se

Där­för vill vi rik­ta fi­ran­det mot kvin­nor.

Året är 1968. Fil­men ”Dom kal­lar oss mods” har premiär. Maj­re­vo­lu­tio­nen ra­sar i Pa­ris. Sve­ri­ge får sin förs­ta piz­ze­ria. Och i det nyss bygg­da Vårberg in­vigs cent­ru­met i sep­tem­ber, sam­ti­digt som fle­ra av om­rå­dets sko­lor slår upp si­na por­tar för de ny­in­flyt­ta­de ele­ver­na.

Nu är det dags för ju­bi­le­um.

– I Skär­hol­men var det prins Ber­til som in­vig­de cent­ru­met, Vårberg har ing­et li­ka ex­akt da­tum. Men vi vill så klart fi­ra Vårberg ock­så, sä­ger Jo­han­na Löfve­ni­us på Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Vård­ka­sar för vi­king­ar

Vår­bergs histo­ria bör­jar egent­li­gen långt ti­di­ga­re än för 50 år se­dan. Re­dan för 4000 år se­dan höll jä­ga­re och sam­la­re till i om­rå­det och un­der vi­kin­ga­ti­den fun­ge­ra­de Vi­king­a­ber­gets vård­ka­sar, till­sam­mans med Korp­ber­get i Vår­by och Skär­hol­mens forn­borg som skydd för de vik­ti­ga han­dels­plat­ser­na på Hel­gö och Bir­ka.

Un­der förs­ta hal­van av 1900-ta­let till­hör­de det som skul­le bli Vårberg Hud­dinge kom­mun. För­u­tom Jo­han­nes­dals herr­gård och fri­tids­stu­gor var det mest lands­bygd. Det skul­le änd­ras dras- tiskt ef­ter den så kal­la­de Vår­by­af­fä­ren på 60-ta­let.

Stockholm stad, som på den ti­den drogs med en enorm bo­stads­brist, vil­le gär­na l äg­ga van­tar­na på Hud­dinge-mar­ken. Den 11 mars 1961 möts höga po­li­ti­ker från bå­da kom­mu­ner­na i en snötäckt skog mel­lan Vår­by och Vårberg, un­der stort hem­lig­hets­ma­ke­ri. Med kar­ta och mått­band för­sö­ker de ri­ta om kommun­grän­ser­na.

Po­li­tisk kris

Af­fä­ren or­sa­ka­de en po­li­tisk kris och myc­ket skri­ve­ri­er. Men 1963 blev till slut Vårberg och Skär­hol­men en del av Stockholm. I ut­byte fick Hud­dinge Kung­ens kur­va och and­ra om­rå­den sö­der om E4.

Un­der ju­bi­le­ums­fi­ran­det på l ör­dag den 6 ok­to­ber kom­mer tje­jer och kvin­nor va­ra i fo­kus, sä­ger Jo­han­na Löfve­ni­us.

– Jäm­fört med män­nen så är fler kvin­nor i Vårberg ar­bets­lö­sa. Och de som job­bar har läg­re in­koms­ter jäm­fört med res­ten av sta­den. Mot bak­grund av det­ta job­bar vi i Vårberg med sär­skilt fo­kus på kvin­nor och vill där­för ock­så rik­ta fi­ran­det mot kvin­nor, hu­vud­num­ret kom­mer va­ra ar­tis­ten Blen, som ock­så är från Vårberg, och två unga tje­jer från Sät­ra – Jan­na och Isabella, sä­ger hon.

Mo­de och hopp­bor­gar

Det kom­mer ock­så bju­das på hopp­borg, hen­namål­ning och an­sikts­mål­ning för bar­nen och en fo­tout­ställ­ning om Vårberg ge­nom ti­der­na. Även en DJ-works­hop, upp­vis­ning i Bol­ly­wood­dans och mo­de­vis­ning av tra­di­tio­nel­la klä­der för barn står på pro­gram­met.

– Det kom­mer va­ra ett bra till­fäl­le för al­la Vår­bergs­bor att träf­fa och lä­ra kän­na och in­spi­re­ras av varand­ra. Och att se allt fan­tas­tiskt som er­bjuds i Vårberg, al­la lo­ka­la för­e­ning­ar och ar­tis­ter, sä­ger Jo­han­na Löfve­ni­us. Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.