Smash & grab­kupp mot mär­kes­bu­tik

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Fle­ra gär­nings­män tog sig in i en bu­tik i Skär­hol­mens cent­rum ti­digt i ons­dags mor­se. – Vi vet in­te än om de har fått med sig nå­got gods, men de har in­te fått med sig all­ting som de för­be­rett, sä­ger po­li­sen.

Vid fy­ra­ti­den i ons­dags mor­se kör­de en bil sön­der en av en­tré­er­na i Skär­hol­mens cent­rum från Mås­holmstor­get. En bil som miss­tänks ha an­vänts vid in­brot­tet på­träf­fa­des se­na­re i när­om­rå­det.

I bu­ti­ken syns tec­ken på till­grepp samt för­sök till till­grepp, gall­ret till bu­ti­ken har klippts el­ler sku­rits upp. Larm- och stöld­skydd till mär­kes­klä­der har klipps av på en del gods, en­ligt po­li­sen.se.

– Vi vet in­te än om de har fått med sig nå­got gods, men de har in­te fått med sig all­ting som de för­be­rett. Det mås­te gö­ras en in­ven­te­ring av de som ar­be­tar i bu­ti­ken, sä­ger po­li­sen på Po­li­sens re­gi­ons­led­nings­cen­tral.

En per­son som be­fann sig i när­om­rå­det kon­trol­le­ra­des i sam­band med in­brot­tet, men ing­en är än­nu gri­pen el­ler miss­tänkt.

Bakom av­spärr­ning­ar­na vän­ta­de bu­ti­kens an­ställ­da på att få kom­ma in och bör­ja stä­da upp.

– Det känns job­bigt. Tra­giskt. Otryggt. De har ju va­rit inne och gått runt bland oss, sä­ger en av de bu­tiksan­ställ­da.

Hen­nes kol­le­ga hål­ler med. – Jag har svårt att för­stå hur att klä­der kan ha sån be­ty­del­se. Att folk går så långt för att ha mo­der­na, coo­la klä­der så att man mås­te be­gå brott.

FOTO: HENRIK LINDSTEDT

MÄR­KES­KLÄ­DER. Gär­nings­män­nen tros ha klippt upp gall­ret till mär­kes­klä­des­bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.