Mp in­le­der sam­tal med Al­li­an­sen i lands­ting­et

I mån­dags in­led­des sam­ta­len mel­lan Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et. För­hopp­ning­en är att bil­da ett ge­men­samt sty­re i Stock­holms läns lands­ting.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Pa­trik Wirén

Fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us ( M) har fle­ra gång­er ut­tryckt en öns­kan att sty­ra lands­ting­et till­sam­mans med öv­ri­ga Al­li­ans­par­ti­er och Mil­jö­par­ti­et.

I mån­dags möt­tes Al­li­an­sen och Mp för sam­tal kring fram­ti­den.

– Vi sät­ter oss ned för­ut­sätt­nings­löst med för­hopp­ning­en att lyc­kas bil­da ett ge­men­samt sty­re, sä­ger Tho­mas Bengts­son, pressek­re­te­ra­re för Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms lands­ting. Han tilläg­ger att par­ti­et be­höv­de ett par vec­kor ef­ter va­let för att dis­ku­te­ra oli­ka al­ter­na­tiv.

– Men det är tyd­ligt att det in­te kan bli ett sty­re ut­an bor­ger­li­ga par­ti­er, sä­ger han.

Ett ut­ta­lat mål från MP:s si­da är att hind­ra SD från att få i nfly­tan­de ge­nom sin stärk­ta po­si­tion som våg­mäs­ta­re. To­mas Eriks­son (MP), grupple­da­re i lands­ting­et, kon­sta­te­rar dock att det är för ti­digt att sä­ga om det kom­mer att bil­das en grön­blå ko­a­li­tion.

– Vi ser att det finns tuf­fa frå­gor, men vi kom­mer gö­ra se­ri­ö­sa och upp­rik­ti­ga för­sök att hit­ta kon­struk­ti­va lös­ning­ar, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ullberg (S) på­min­ner dock om att det fort­fa­ran­de är oklart hur lands­ting­et i Stockholm ska sty­ras.

– Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter som ef­ter va­let blev full­mäk­ti­ges klart störs­ta par­ti har sträckt ut en hand för block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te som lö­ser sjuk­vår­dens pro­blem. Den är fort­satt ut­sträckt, skri­ver Ullberg i en kom­men­tar till Stock­holmDi­rekt.

FOTO: STOCK­HOLMDI­REKT/SLL

SAMTALAR. Mil­jö­par­ti­et har nu in­lett sam­tal med Al­li­an­sen om ett even­tu­ellt ko­a­li­tions­byg­ge i lands­ting­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.