Sta­den öpp­nar stöd­lin­je för per­so­ner med drog­pro­blem

I dag finns fle­ra stöd­lin­jer via lands­ting­et för oli­ka ty­per av be­ro­en­den. Nu öpp­nas ock­så Drog­hjäl­pen – sta­dens förs­ta stöd­lin­je för per­so­ner med nar­ko­tika­pro­blem.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Sop­hie Stig­fur

Stöd­lin­jer som ger råd till per­so­ner med be­ro­en­de­pro­ble­ma­tik när det gäl­ler al­ko­hol, spel och to­bak har länge er­bju­dits av lands­ting­et. Nu lan­se­ras ock­så Drog­hjäl­pen, Stock­holms förs­ta stöd­lin­je för per­so­ner som an­vän­der nar­ko­ti­ka och de­ras när­stå­en­de.

Syf­tet är att nå dem som kän­ner en oro att ta kon­takt med be­ro­en­de­vår­den.

Vå­gar in­te sö­ka vård

– Många som upp­le­ver att de har pro­blem med dro­ger kän­ner en oro att ta kon­takt med be­ro­en­de­vår­den. Det kan va­ra per­so­ner som länge har haft pro­blem och är räd­da att för­lo­ra jobb och fa­milj, el­ler de som pre­cis bör­jat upp­le­va kon­se­kven­ser men än­nu in­te be­stämt sig för att sö­ka vård. Där­för är det jät­te­bra att vi nu kan er­bju­da en stöd­lin­je där per­so­ner själ­va får be­stäm­ma när och hur de vill kom­mu­ni- ce­ra kring si­na pro­blem, och ta ett förs­ta steg mot en drog­fri till­va­ro, sä­ger Kerstin An­ner­born, chef för eStöd, Be­ro­en­de­cent­rum Stockholm.

Till stöd­lin­jen ring­er man som ano­nym, och er­bjuds mo­ti­ve­ran­de sam­tal, råd och stöd. Med­ar­be­tar­na som sva­rar är spe­ci­a­lis­ter på be­ro­en­de.

Stöd­lin­jen är öp­pen mån­da­gar och tors­da­gar mel­lan kloc­kan 9 och 16, och har t e l e f o n n u mmer 0 2 0 - 919191.

FOTO: MOSTPHOTOS/JO­SEF MUELLEK

STÖD. Per­so­ner som upp­le­ver pro­blem med dro­ger kan nu få stöd ano­nymt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.