Tänk ef­ter in­nan du klap­par

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT - Mol­ly-Ma­rie, 4 år

Om en per­son kom­mer med en hund, frå­ga om du får klap­pa den gå in­te ba­ra fram och klap­pa. El­ler om det kom­mer cir­ka 6 hun­dar med en per­son är det an­tag­li­gen ett hund­da­gis och dom bru­kar in­te tyc­ka om att man kom­mer och klap­par!

Det för­stör li­te om man ska ta en snabb pro­me­nad och det kom­mer någ­ra per­so­ner som bör­jar klap­pa hun­den, så då kan man frå­ga istäl­let och äga­ren får ge ett or­dent­ligt och är­ligt svar, men be­hö­ver in­te lå­ta vre­sig för att nå­gon frå­ga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.