Ovän­tad al­li­ans i sam­tal om stads­hus­mak­ten

Mil­jö­par­ti­et har ac­cep­te­rat in­bju­dan från Al­li­an­sen i Stock­holm och sät­ter sig nu i sam­tal med M, C, L och KD.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische Em­ma Thim­gren

Da­ni­el Helldén (MP) tar bla­det från mun­nen och sä­ger att Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms stad nu kom­mer att sät­ta sig i sam­tal med Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na. Samt­li­ga par­ti­et i Al­li­an­sen är allt­så in­räk­na­de, även Kd som gått med på MP-sam­ar­be­tet med viss skep­sis.

För StockholmDirekt ut­veck­lar Da­ni­el Helldén det som DN.se var först med att be­rät­ta.

– Det är först då det blir en ma­jo­ri­tet. Vår för­hopp­ning är att vi in­te ska be­hö­va läm­na över våg­mäs­tar­rol­len till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Beske­det kom­mer ef­ter ett miss­lyc­kat för­sök att bil­da en mit­ten­ko­a­li­tion be­stå­en­de av S, C, L och MP. Ett så­dant mi­no­ri­tets­sty­re har mötts av kal­la han­den från Lot­ta Ed­holm (L) och Ka­rin Ernlund (C) vars tyngs­ta ar­gu­ment va­rit att det skul­le bli just ett sty­re ut­an ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Vad hän­der nu?

– Sam­tal ska ske så fort som möj­ligt med fö­re­trä­dar­na för M, C, L och KD. Vi ska se om det finns för­ut­sätt­ning för ett så­dant här sa­m­ar­be­te.

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm har in­ta­git fle­ra stånd­punk­ter som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na va­rit kri­tis­ka till un­der de gång­na åren. Hö­ja p-av­gif­ter, ja till die­sel­för­bud, nej till Öst­lig för­bin­del­se och ja till för­sörj­nings­stöd för pap­pers­lö­sa barn är någ­ra.

Finns det nå­gon sak­frå­ga som ni ald­rig kom­mer att släp­pa?

– Jag kan in­te sva­ra på det in­nan vi satt oss ner och pra­tat.

Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et har satt sig i sam­tal med den bor­ger­li­ga al­li­an­sen där, har det spe­lat roll?

– Nej. Vi har job­bat ef­ter att nå ett mit­ten­sam­ar­be­te men det har in­te gått ihop. Det som hän­der i lands­ting­et är en an­nan sak.

Har ni stämt av bland era par­ti­med­lem­mar om hur de ser på ett sty­re med de bor­ger­li­ga par­ti­er­na?

– Vil­ka in­ter­na pro­ces­ser vi har in­om par­ti­et tän­ker jag in­te gå in på.

Vil­ka and­ra möj­li­ga al­ter­na­tiv ser du för sta­den?

– De al­ter­na­tiv som åter­står är ett röd­grön­ro­sa mi­no­ri­tets­sty­re, vil­ket in­ne­bär svå­rig­he­ter, el­ler det al­ter­na­tiv vi ska prö­va nu, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Den 15 ok­to­ber ska kom­mun­full­mäk­ti­ge väl­ja nya kom­mun­sty­rel­sen och för­del­ning­en av nämnd­pos­ter i sta­den. Tills dess mås­te en för­hand­ling va­ra klar.

Jerl­myr myc­ket po­si­tiv

Mo­de­rat­top­pen An­na Kö­nig Jerl­myr är myc­ket po­si­tiv till att sam­tal med Mil­jö­par­ti­et nu kan in­le­das. Hon på­pe­kar att det ut­an en ma­jo­ri­tet ris­ke­rar att bli osä­kert in­för var­je be­slut i nämn­der och i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Stock­holms fram­tid är för vik­tig för att över­läm­nas till ett svagt le­dar­skap. Det in­ne­bär ju då ock­så att det blir ett sty­re som är helt ut­an in­fly­tan­de från SD och att det är en an­svars­full po­li­tik som kan läg­gas fram, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr till StockholmDirekt.

FO­TO: LIN­DA GREN

SAMTALSPARTNERS. Da­ni­el Helldén (MP) och An­na Kö­nig Jerl­myr (M) sät­ter sig nu i sam­tal till­sam­mans med Lot­ta Ed­holm (L), Ka­rin Ernlund (C) och Erik Slott­ner (KD) om mak­ten i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.