Vår­bergs nya topp­mo­der­na are­na dy­ra­re än pla­ne­rat

Vår­bergs IP ska rustas upp och byg­gas ut till en topp­mo­dern id­rotts­plats. Men fot­bolls­planska­la­set blir dy­ra­re än vän­tat.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Den ti­di­ga­re be­räk­ning­en om 25 mil­jo­ner kro­nor höll in­te. Nu ser det ut som att upp­rust­ning­en och byg­gan­det av nya konst­gräs­pla­ner på Vår­bergs IP kom­mer bli be­tyd­ligt dy­ra­re än vän­tat – 45 mil­jo­ner kro­nor räk­nar sta­den med att det kom­mer att kos­ta.

– Mark­för­hål­lan­de­na är in­te så bra som vi ti­di­ga­re trott, så det krävs en mer tek­niskt kom­pli­ce­rad lös­ning än vi tänkt från bör­jan, sä­ger Pye Se­a­ton, hand­läg­ga­re på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Det är två nya konst­gräs­pla­ner som ska byg­gas, en för el­va spe­la­re och en för sju. Dess­utom ska bå­de den ti­di­ga­re el­va­spels­pla­nen och den nya få läk­ta­re och ny be­lys­ning, och en rund­ba­na för friidrott ska byg­gas runt en av el­va­spels­pla­ner­na.

Mar­ken mås­te för­stär­kas med ce­ment­pe­la­re för att hål­la för de nya pla­ner­na. Dess­utom ska det byg­gas ett vat­ten­ma­ga­sin som ska kla­ra ett så kal­lat 100- års­regn i när­he­ten av sju­spels­pla­nen. Allt det har gjort att pro­jek­tet bå­de bli­vit dy­ra­re och för­se­nats.

– Nu hop­pas vi verk­li­gen att ar­be­tet ska kom­ma igång re­dan nu un­der hös­ten. Sen är pla­nen att vi ska ar­be­ta med en fot­bolls­plan i ta­get, så att de and­ra kan an­vän­das för verk­sam­het, sä­ger Pye Se­a­ton.

Så när kom­mer man kun­na spe­la på de nya pla­ner­na?

– Sju­spels­pla­nen, som lig­ger på det säms­ta mark­om­rå­det, kom­mer ut­fö­ras sist. Må­let är att så myc­ket som möj­ligt ska bli fär­digt un­der 2019, och att sju­spels­pla­nen ska bli fär­dig­ställd un­der 2020.

Plan för multi­hall klub­bad

Un­der kom­mun­full­mäk­ti­ges se­nas­te sam­man­trä­de i mån­dags klub­ba­des ock­så in­rikt­nings­be­slu­tet för res­ten av Vår­bergs IP. En multi­hall på över 8 000 kvadrat­me­ter, med bland an­nat plats för bou­le, fri­tids­verk­sam­het och tek­nik­hall för fot­boll ska byg­gas till en kost­nad av 445 mil­jo­ner kro­nor. Den be­räk­nas stå helt klar 2023.

ILLUSTRATION: AIX AR­KI­TEK­TER

UPP­LYST. Utom­husy­tor­na ska loc­ka till spon­tanid­rott med oli­ka pla­ner och ett upp­lyst mo­tions­spår. Men pro­jek­tet har bli­vit dy­ra­re och se­na­re än pla­ne­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.