Han tän­ker bli li­ka stor som Stor

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Claudio Britos

Den 15-åri­ge rap­pa­ren Im­ma­nu­el In­fan­te Udo, el­ler Man­neui, job­bar kanske hår­dast i bran­schen just nu, i skug­gan runt om­kring Vår­berg. Hans plan: att bli Sve­ri­ges näs­ta sto­ra rap­pa­re. Och han har ett ess i rock­är­men.

Om jag in­te skö­ter plug­get, och om jag skol­kar, då får jag in­te gå till stu­di­on för min mam­ma.

Mam­ma Na­ta­lia In­fan­te sit­ter med so­nen Im­ma­nu­el In­fan­te Udo i var­dags­rum­met i Vår­berg och be­rät­tar om den gång­en när hon smyg­fil­ma­de ho­nom när han rap­pa­de. Ove­tan­des att det skul­le le­da till att han skul­le få upp­trä­da med sin mor­bror, rap­pa­ren Stor, på en kon­sert på Kä­gel­ba­nan.

– Jag har all­tid haft mu­si­ken i upp­väx­ten, min pap­pa har hål­lit på med reg­gae­mu­sik, Slag från hjär­tat, de ha­de en stu­dio här i Vår­berg. Jag var all­tid med ho­nom där. Men det var när jag fick möj­lig­he­ten att upp­trä­da med min mor­bror som jag fick en ex­tra kick att vil­ja fort­sät­ta.

Det be­rät­tar Im­ma­nu­el In­fan­te Udo som går un­der ar­tist­nam­net Man­neui. Fem­ton år gam­mal, med fo­kus på rim­men, flo­wet – men fram­för allt på att skö­ta sko­lan, om hans mam­ma får väl­ja.

– Om jag in­te skö­ter plug­get, och om jag skol­kar, då får jag in­te gå till stu­di­on för min mam­ma. Sko­lan går all­tid först, men jag tän­ker på mu­si­ken var­je dag, be­rät­tar han.

Vill bli störst

Och må­let är tyd­ligt: han vill bli den störs­ta rap­pa­ren i Sve­ri­ge, som rap­pa­ren Ji­re­el.

– Just nu har jag många spel­ning­ar, un­der en må­nad har jag haft sex styc­ken. Jag tar al­la chan­ser jag kan få nu. Res­ten kom­mer au­to­ma­tiskt sen.

Mor­bror Stor, Pablo Paz. Man­ne har fle­ra men­to­rer som hjäl­per ho­nom fram­åt i mu­si­ken. Och han pas­sar gär­na hjäl­pen vi­da­re – för till­fäl­let hjäl­per han en tjej­kom­pis att skri­va en kär­lekslåt.

– Jag vill att al­la mi­na kom­pi­sar ska bör­ja med mu­sik.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

VA­RIT MED FÖRR. Re­dan som barn gäs­ta­de Man­neui mor­bro­dern Stor på en låt. Nu är dröm­men att få sam­ar­be­ta med ve­te­ra­ner­na på Red­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.