Klub­bat: Lill­holms­sko­lan byggs ut

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Skär­hol­menDi­rekt har ti­di­ga­re be­rät­tat om pla­ner­na på att byg­ga ut Lill­holms­sko­lan i Vår­berg, för att kun­na ge plats för 990 ele­ver – näs­tan en för­dubb­ling från dagens 580.

I vec­kan klub­ba­des pla­ner­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Två av sko­lans bygg­na­der ska ri­vas och er­sät­tas av nya bygg­na­der med kök, mat­sal, klass­rum och spe­ci­al­sa­lar. Dess­utom ska de bygg­na­der som är kvar rustas upp och an­pas­sas. Sko­lan ska även få en ny full­stor id­rotts­hall. Pla­nen är att id­rotts­hal­len och även sko­lans mat­sal ska kun­na hy­ras ut ef­ter skol­tid.

För att ele­ver­na ska kun­na gå kvar på sko­lan me­dan ar­be­tet på­går ska byg­get ske i två etap­per. Höst­ter­mi­nen 2022 be­räk­nas de nya bygg­na­der­na stå kla­ra och två år där­ef­ter ska in­flytt­ning kun­na ske i de upp­rus­ta­de äld­re bygg­na­der­na.

BLIR KVAR. Det te­gel­rö­da A-hu­set kom­mer fin­nas kvar även ef­ter upp­rust­ning­en, men ska re­no­ve­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.