Sex per­so­ner har skju­tits ihjäl i år

Hit­tills i år har 73 skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holms län. Av des­sa har sex haft död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­rat i ska­dor. Men en­ligt po­li­sen hand­lar det än­då om ett trend­brott.

SkärholmenDirekt - - NYHETER - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

An­ta­let skjut­ning­ar i Stock­holms län är hit­tills i år fär­re jäm­fört med sam­ma pe­ri­od de fö­re­gå­en­de tre åren. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning från po­li­sen där samt­li­ga be­kräf­ta­de skjut­ning­ar från års­skif­tet fram till 19 sep­tem­ber listas.

To­talt har 73 skjut­ning­ar rap­por­te­rats un­der pe­ri­o­den i år. Och av des­sa ha­de sex död­lig ut­gång och yt­ter­li­ga­re 35 re­sul­te­ra­de i ska­da­de.

Po­li­sen ser trend­brott

Det kan jäm­fö­ras med sam­ma pe­ri­od un­der 2017 då 91 be­kräf­ta­de skjut­ning­ar re­sul­te­ra­de i tolv av­lid­na och 30 ska­da­de.

En­ligt po­li­sen är minsk­ning­en ett trend­brott och ett re­sul­tat av den sär­skil­da in­sat­sen Max, som har på­gått i lä­net se­dan års­skif­tet för att stäv­ja den se­dan länge ökan­de våldskur­van i Stock­holm.

– Vi har haft den här sär­skil­da in­sat­sen Max där vi job­bar rik­tat mot nar­ko­ti­ka på ett tyd­ligt sätt mot de mest vålds­be­näg­na kri­mi­nel­la nät­ver­ken. Vi drar slut­sat­sen att vi nu ser vis­sa re­sul­tat av den sats­ning­en. Det är än­då en bryt­ning, sä­ger Stock­holmspo­li­sens pressta­les­per­son Ca­ri­na Ska­gerlind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.