Svensk-Pa­les­tins­ka kan vin­na se­ri­en – och gå upp

I fre­dags av­gjor­des det om Svensk-Pa­les­tins­ka FF vin­ner se­ri­en och går upp till di­vi­sion fem. Det som krävs: vinst el­ler oav­gjort mot se­ri­etvå­an FC Ili­ria Stock­holm. – Jag är in­te ett dugg oro­ad”, sä­ger Ma­zen ElSay­eh, lag­le­da­re.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

När du lä­ser det här är det re­dan av­gjort. Det är ba­ra mål­skill­na­den som skil­jer et­tan, Sätra­la­get SvenskPa­les­tins­ka FF, och två­an, FC Ili­ria Stock­holm, åt. På fre­dag, ef­ter den här tid­ning­ens press­lägg­ning, står det klart vem som är seg­ra­re i di­vi­sion 6 Stock­holm F.

– För oss gäl­ler det att in­te för­lo­ra. En vinst el­ler oav­gjort räc­ker för att vin­na se­ri­en. Det känns spän­nan­de, men jag är in­te ett dugg oro­ad, grab­bar­na kom­mer fixa det här, sä­ger Ma­zen ElSay­eh, lag­le­da­re i SvenskPa­les­tins­ka.

Det är tred­je sä­song­en la­get spe­lar i di­vi­sion 6 och verk­li­gen på ti­den att de går upp i di­vi­sion 5, tyc­ker han.

– Vi är ab­so­lut re­do för det. Många av vå­ra spe­la­re har spe­lat i hög­re di­vi­sio­ner och när vi har mött lag från di­vi­sion fy­ra el­ler fem spe­lar de verk­li­gen in­te bätt­re än vi gör. Det lag vi har i dag skul- le ab­so­lut kun­na va­ra ett topp­lag i di­vi­sion fem.

Säg att ni seg­rar på fre­dag – hur fi­rar ni?

– Vi kom­mer ab­so­lut fi­ra, vi ska be­stäm­ma hur på trä­ning­en i dag. Men det kom­mer kom­ma myc­ket folk för att tit­ta, från he­la om­rå­det, så det blir sä­kert fest­lig­he­ter på pla­nen – kon­fet­ti­bom­ber och guld­hat­tar och allt det.

Vad sik­tar ni på i det långa lop­pet?

– Cham­pi­ons Le­a­gue. Det finns inga be­gräns­ning­ar. Det kom­mer krä­va hårt ar­be­te, men i ngen­ting är omöj­ligt.

FO­TO: SVENSK-PA­LES­TINS­KA FF

HETT. Det blir and­ra gång­en SPFF mö­ter FC Ili­ria. ”Vå­ra mat­cher är ro­li­ga­re än all­svens­ka mat­cher. Det är myc­ket käns­lor, hett och folk kri­gar verk­li­gen in­ne på plan för att vin­na”, sä­ger Ma­zen El-Say­eh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.