Sö­der­törns hög­sko­la i topp på fus­klis­tan – 63 av­stäng­da

Sö­der­törns hög­sko­la är ett av de lä­ro­sä­ten i lan­det som får in flest an­mäl­ning­ar om fusk. Det skri­ver DN som har grans­kat fus­ket på lan­dets hög­sko­lor och uni­ver­si­tet.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Hen­rik Lindstedt

Det är vik­tigt att stu­den­ten in­ser att det för att skri­va nå­got med eg­na ord in­te räc­ker med att an­vän­da sy­no­ny­mer.

För­ra året stäng­des 63 stu­den­ter av för fusk på Sö­der­törns hög­sko­la. To­talt fick hög­sko­lan in 145 an­mäl­ning­ar. Det skri­ver DN som har grans­kat fus­ket på lan­dets hög­sko­lor och uni­ver­si­tet. Med de siff­ror­na är Sö­der­törn en av de lä­ro­sä­ten i lan­det som har flest an­mäl­ning­ar och fäll­ning­ar.

En­ligt hög­sko­lan är det störs­ta pro­ble­met pla­gi­at. Många stu­den­ter ver­kar ha pro­blem med att för­stå vad det in­ne­bär att skri­va en in­läm­nings­upp­gift själv­stän­digt.

An­vänd eg­na ord

– Det är vik­tigt att stu­den­ten in­ser att det för att skri­va nå­got med eg­na ord in­te räc­ker med att an­vän­da sy­no­ny­mer, Eva-Ca­ro­li­na Säfve­lin, ut­re­da­re på stu­dentav­del­ning­en på Sö­der­törns hög­sko­la, till DN.

Men hon är in­te miss­nöjd med det höga an­ta­let av­stäng­ning­ar. Sna­ra­re tvärtom. Hon tror att det be­ror på hög­sko­lans upp­trap­pa­de ar­be­te mot fusk och pla­gi­at.

Stock­holms uni­ver­si­tet stäng­de av fler stu­den­ter än Sö­der­törns hög­sko­la, 78 stu­den­ter för­ra året. Men uni­ver­si­te­tet har ock­så tre gång­er så många ele­ver.

FO­TO: ARKIVBILD

FUSKAS. En­ligt hög­sko­lan är pla­gi­at det störs­ta pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.