Konst som över­ras­kar

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT - Nils Lund­gren

Helt plöts­ligt stod den ba­ra där. I den lum­mi­ga löv­trädssko­gen bred­vid ett av Vår­bergs ga­rage. En mäk­tig stub­be, kanske 4, 5, 6 me­ter hög. I top­pen de­lar den sig i två.

Li­ka oklart som det är vil­ket trädslag det kan va­ra, li­ka märk­ligt och fan­ta­si­eg­gan­de är det att fun­de­ra på hur stub­ben kom dit. Den lär ju väga ett ton el­ler två, vo­ly­men, höj­den, bred­den gör den in­te lätt att ma­nö­vre­ra.

Ing­et är sagt i för­väg, att den skul­le stå där på den gräs­plätt som var fot­bolls­plan för det barn­ri­ka om­rå­det där vi al­la en gång var ny­in­flyt­ta­de, den tid då Vår­berg bygg­des upp. Att kal­la den stub­be är ju miss­vi­san­de och vi­sar brist på re­spekt. Namn­lös el­ler in­te, väl­kom­men! För det här är konst jag gil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.