Här är grund­sko­lor­na som går back

Ef­ter två år av un­der­skott ris­ke­rar tolv sko­lor i Stock­holm att för­lo­ra bud­ge­t­an­svar. Två av dem lig­ger i Skärholmen.

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM - Em­ma Thim­gren Li­sa Halldén

Det är in­te för­rän ef­ter bok­slu­tet som man vet hur det egent­li­gen gick och of­ta ser det li­te bätt­re ut då.

Tolv grund­sko­lor i Stock­holm ris­ke­rar att för­lo­ra sin eko­no­mis­ka själv­stän­dig­het, ef­ter att gå mot un­der­skott för två år i rad.

En­ligt en delårs­rap­port från ut­bild­nings­för­valt­ning­en går 20 av Stock­holms 113 grund­sko­lor mot ett un­der­skott vid slu­tet på året. Sko­lor­na har fon­der för att han­te­ra till­fäl­li­ga un­der­skott, men för 12 av des­sa 20 var des­sa fon­der töm­da re­dan för­ra året.

– Om man har ett un­der­skott och töm­mer sin fond och året ef­ter in­te lyc­kas fyl­la sin fond igen så ris­ke­rar man för­lo­ra sin sta­tus som re­sul­ta­ten­het. Då är man i stäl­let en an­slags­en­het och får mind­re eko­no­misk själv­be­stäm­man­de, sä­ger Ma­lin Eriksson, av­del­nings­chef på ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Kan ord­nas un­der hös­ten

Det be­ty­der bland an­nat att man in­te läng­re får spa­ra över­skott in­för fram­ti­da in- köp och att rek­torn kan för­lo­ra de­lar av sitt bud­ge­t­an­svar.

Tolv sko­lor står allt­så in­för den risken, men Ma­lin Eriksson be­to­nar att det in­te alls är sä­kert att det blir så.

– Det är in­te för­rän ef­ter bok­slu­tet som man vet hur det egent­li­gen gick och of­ta ser det li­te bätt­re ut då. Vi stöt­tar sko­lor­na och kan sät­ta in re­sur­ser med eko­no­mer och HR-per­so­ner för att hjäl­pa sko­lor­na att få eko­no­min i ba­lans, sä­ger hon.

En an­led­ning att sko­lor­na dras med un­der­skott kan be­ro på att upp­räk­ning­en av sko­lans bud­get ba­ra var 1,3 pro­cent un­der 2017, vil­ket var läg­re än kost­na­der­na un­der det året. I år var höj­ning­en på 2,5 pro­cent.

ARKIVFOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

UN­DER­SKOTT. 20 av Stock­holms 113 grund­sko­lor som går mot ett un­der­skott vid slu­tet på året. 12 sko­lor ris­ke­rar att för­lo­ra bud­ge­t­an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.