Stark kri­tik mot OS-pla­ner i Stock­holm

Stock­holm är en av tre stä­der kvar i ra­cet till vin­ter-OS 2026. Olym­pis­ka kom­mit­tén jub­lar men många po­li­ti­ker är myc­ket kri­tis­ka.

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Li­sa Halldén

Stock­holm har ta­git ett re­jält kliv när­ma­re ett vin­ter OS 2026. Nu står det klart att sta­den är en av ba­ra tre kvar­stå­en­de kan­di­da­ter.

Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té jubla­de, men hur po­li­ti­ken kom­mer stäl­la sig till et t OS är än­nu oklar t . Fram­förallt med tan­ke på att ing­en än­nu vet hur det po­li- tis­ka sty­ret kom­mer se ut.

– Vi har inga kom­men­te­rar, vi får åter­kom­ma när vi har en ma­jo­ri­tet som kan ta ställ­ning till det, sä­ger Char­lot­te M Nilsson, pressek­re­te­ra­re på Mo­de­ra­ter­na.

Men på Twit­ter går vå­gor­na höga. Jo­ar Fors­sell, ord­fö­ran­de för Li­be­ra­la ung­doms­för­bun­det, tyc­ker att ett vin­ter-OS i Stock­holm vo­re ”bi­sarrt”.

– Jag tyc­ker det är mag­starkt att läg­ga peng­ar på en så­dan sak som ett OS i det lä­ge som Sve­ri­ge befinner sig i. Jag kal­la­de det för bröd och skå­de­spel på Twit­ter och det är pre­cis vad det är. Man kan in­te äg­na sig åt kos­me­ti­ka när man har rik­ti­ga pro­blem att ta itu med, sä­ger han.

Be­hö­ver peng­ar till an­nat

Kri­ti­ken kom ock­så från väns­ter­kan­ten.

– Vi står fast vid vårt nej till OS i Stock­holm, vi tyc­ker det finns and­ra sa­ker att läg­ga peng­ar­na på, till ex­em­pel för­sko­lan och äldre­omsor­gen, sä­ger Cla­ra Lind­blom, bor­gar­råd ( V), i ett mejl till StockholmDirekt.

Även Mil­jö­par­ti­et står fast vid sitt nej.

”Det är svårt att se hur ett OS år 2026 kan r ym­mas in­om ramen för ett re­dan väx­an­de Stock­holm”, har tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) ti­di­ga­re sagt.

Men stö­det är starkt hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. På Twit­ter skri­ver Er­i­ka Ull­berg (S) att ett vin­ter-OS i Stock­holm skul­le va­ra ” eko­no­miskt, so­ci­alt och mil­jö­mäs­sigt håll­bart”, bland an­nat för att vis­sa are­nor och an­lägg­ning­ar re­dan finns fär­di­ga.

De två and­ra kan­di­dat­stä­der­na till vin­ter-OS 2026 är Cal­ga­ry i Ka­na­da, och Mi­la­no och Cor­ti­na d’Am­pez­zo i Ita­li­en.

SKIDCENTER. En skiss från Botkyrka kom­mun vi­sar hur en OS­sta­di­on i Ham­ra grus­tag skul­le kun­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.