PÅ GÅNG

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

LÖR­DAG 13 OKTOBER Ver­nis­sage

Skär­hol­mens Konst­för­e­ning vi­sar konst av Ka­rin Bro­din (född 1926) på bib­li­o­te­ket i Skärholmen. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 2 no­vem­ber. Ka­rin vi­sar val­da de­lar av sin konst, som hon må­lat un­der sitt långa konst­närs­liv. Hen­nes konst kret­sar runt na­tu­ren och vi­sar ock­så hen­nes mil­jö­en­ga­ge­mang. Till vis­sa mål­ning­ar har Ka­rin skri­vit eg­na dik­ter.

Tid: 13.00

Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek

Vård­ka­se på Korp­ber­get

Vår­by-Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning tän­der en vård­ka­se till min­ne av for­na ti­ders var­ning­s­el­dar ef­ter Mä­la­rens strän­der. Mu­sik av Fals­ka Gäss. Hi­sto­ris­ka fak­ta av Björn Öi­jer. Följ stig med mar­schal­ler från slu­tet av Pil­grims­vä­gen.

Tid: 18.00

Plats: Korp­ber­get i Vår­by gård

SÖN­DAG 14 OKTOBER Kon­sert och mu­sikcafé

Med­ver­kan­de: Skär­hol­mens drag­spels­klubb. Gästar­tist: Nils Fläc­ke.

Tid: 14.00

Plats: Ja­kobs­bergs gård i Bredäng

MÅN­DAG 15 OKTOBER Cir­kus­sko­la

Trä­na ba­lans, ak­ro­ba­tik, jong­le­ring och myc­ket mer till­sam­mans med cir­kusar­tis­ter­na Sasha och Na­ta­lia Ga­ri­lov. Gra­tis, drop in. Tid: 14.00 till 17.00 Plats: Fle­ming­hal­len

Bio: Ma­tan­gi/Maya/M.I.A.

Från 15 år. Bil­jett­pris 50 kro­nor. Tid: 18.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

Ut­ställ­ning: Nar­ko­ti­ka

En ut­ställ­ning om hur nar­ko­ti­ka på­ver­kar mil­jö, sam­häl­len och män­ni­skor. De som an­vän­der nar­ko­ti­ka hjäl­per den grova or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten att för­stö­ra vå­ra sam­häl­len. På­går till och med 19 oktober. Kloc­kan 18.00: Fö­re­läs­ning med Erik Leijon­marck.

Tid: 8.00 till 18.00

Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

TIS­DAG 16 OKTOBER Fö­re­läs­ning

På För din sä­ker­het får du grund­läg­gan­de kun­ska­per om var du hit­tar in­for­ma­tion vid kri­ser, hur du ska­par din egen be­red­skap in­för att vär­me, vatten el­ler el sak­nas hem­ma. Du stär­ker din och din fa­miljs för­må­ga att ta hand om er själ­va vid kri­ser i sam­häl­let. Vi rik­tar oss till dig som är 16 år och äld­re. Gra­tis. Tid: 18.00 till 21.00 Plats: Ses­sions­sa­len, Kom­mu­nal­vä­gen 28

Pen­sio­närs­träff

Väl­kom­men till mö­te med SPF Se­ni­o­rer­na Skärholmen. Ro­zi­ta Au­er be­rät­tar om Bränn­vinskung­en som star­ta­de vin- och sprit­fa­bri­ken på Rei­mers­hol­me. In­for­ma­tion om bo­stads­tillägg. Kaf­fe­ser-ve­ring med hem­ba­kat bröd och lot­te­ri. Pen­sio­nä­rer som kan va­ra in­tres­se­ra­de av att bli med­lem­mar är ock­så väl­kom­na att del­ta.

Tid: 13.30

Plats: Svens­ka Kyr­kans för­sam­lings­sal, Skärholmen

Hög­läs­ning

Kom och lyss­na när bib­li­o­te­ka­rie från Al­by bib­li­o­tek lä­ser. Vi bju­der på fi­ka. För ung­do­mar från 16 år.

Tid: 17.00

Plats: Al­bys hjär­ta

Öp­pen verk­stad

Ska­pa, må­la, gör sa­ker i le­ra, klipp och klist­ra med hjälp av Barn­kons­tens duktiga konst­pe­da­go­ger. Gra­tis.

Tid: 14.00 till 15.30

Plats: Vår­by bib­li­o­tek med Barn­kons­ten

ONS­DAG 17 OKTOBER Da­tor­verk­stad

Se­ni­or­Net Botkyrka hjäl­per Dig att lö­sa pro­blem med din te­le­fon, plat­ta el­ler da­tor. Kost­na­den är 50 kro­nor för med­lem­mar och 70 kro­nor för ic­ke med­lem­mar. Kaf­fe in­går i pri­set. Om det är ett med om­fat­tan­de fel så be­hö­ver du be­stäl­la tid på te­le­fon 546 723 00. Tid: 14.00 till 16.00

Plats: Se­ni­or­hu­set i Tum­ba

FREDAG 19 OKTOBER Jazz i Skär­hol­mens kyr­ka

Kon­sert med Hac­ke Björk­sten, te­nor­sax­o­fon, Ulf Jo­hans­son Wer­re, pi­a­no, Hans Bac­ken­roth, kontra­bas. Skär­hol­mens Go­spel­kör Gul­le­vi Svens­son, sång. Fri entré.

Tid: 19.00

Plats: Skär­hol­mens kyr­ka

LÖR­DAG 20 OKTOBER Ver­nis­sage Ca­ja­hu­a­ringa

Konst­nä­ren Ser­gio Sil­va stäl­ler ut. Am­bas­sa­dör José Be­raún Araní­bar från pe­ru­ans­ka am­bas­sa­den in­vi­ger ut­ställ­ning­en kloc­kan 13.00. Tid: 12.00 till 16.00

Plats: Gal­le­ri Lyk­tan

Cir­kus­fö­re­ställ­ning: Två

Två är en in­tim cir­kus­fö­re­ställ­ning för barn och deras vux­na där publi­kens egen fan­ta­si får sty­ra. Fö­re­ställ­ning­en är in­spi­re­rad av bild­konst­när Lars Ag­gers mål­ning­ar. Fö­re­ställ­ning­en är gra­tis men för att va­ra sä­ker på att få plats mås­te du bo­ka i för­väg. Skic­ka ett mail till bil­jet­ter@sub­to­pia.se med fö­re­ställ­nings­tid, an­tal bil­jet­ter som öns­kas och ditt namn. Bil­jet­ter­na mås­te häm­tas ut se­nast 15 mi­nu­ter in­nan fö­re­ställ­ning­en star­tar. Tid: 11.00

Plats: Sup­to­pia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.