Debatt: Vi be­hö­ver en ny mans­bild

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Samuel El­ve­berg Kloc­ke­rud 15 år

Da­gens nor­mer bin­der och bloc­kar mäns käns­loprat. Det är in­te någon­ting nytt, ty­värr. Av 1 134 per­so­ner som be­gick själv­mord 2016 var 70 pro­cent män. Tre kil­lar un­der 15 tog sitt liv för att de mått psy­kiskt då­ligt. De gam­la nor­mer­na sit­ter i och det tar tid att för­änd­ra.

Men vi kan ge möj­lig­he­ten att hjäl­pa de som in­te mår bra. Vi har sett stora för­änd­ring­ar i and­ra de­lar av värl­den. Då vi har käm­pat för mi­no­ri­te­ter­na i sam­häl­let som ho­mo-bi och tran­sex­u­el­la. Men nu tyc­ker jag ban­ne mig att vi ska ta tag i ma­jo­ri­te­ten i sam­häl­let.

De kil­lar och män som blir ned­tryck­ta av gam­la nor­mer och för­vänt­ning­ar. Det är in­te okej. Kil­lar ska kun­na vi­sa vad de kän­ner och in­te ba­ra va­ra de sten­block som äld­re ge­ne­ra­tio­ner tving­ar dem att va­ra.

Om en per­son in­te sä­ger vad de kän­ner så kom­mer de att förtvi­na i vår hy­per­ak­ti­va och upp­da­te­ra­de värld. Där­för är da­gens su­i­cid­pro­cent så en­si­dig.

Kil­lar får mind­re hjälp i job­bi­ga si­tu­a­tio­ner. Kil­lar vill in­te vi­sa sig sva­ga. Man ska stå upp för fa­mil­jen, men fram­för vän­ner och i sko­lan kan man in­te rub­ba en fe­na åt fel håll om man ska re­spek­te­ras.

Det finns de som vå­gar pra­ta – det är de få som är mo­di­gast. Än­då finns det så många man kan pra­ta med. Fa­milj, vän­ner och skolku­ra­tor. Men de som in­te vill pra­ta med nå­gon nä­ra el­ler nå­gon som man ser varan­nan dag för att bli påmind om sa­ker då?!? Vil­ka ska de gå till?

Jag tyc­ker att da­gens psy­kis­ka hjälp be­hö­ver för­bätt­ras med långa och snab­ba steg. Man kan ba­ra sä­ga att ”gå och pra­ta med nå­gon”. Men så en­kelt är det in­te för al­la. Vi kän­ner oli­ka och vi har oli­ka be­hov. Att pra­ta med en ut­om­stå­en­de per­son kan krä­va så myc­ket.

Att man dras till­ba­ka av sin egen feg­het är det värs­ta som finns och man vill in­te bli påmind om ens bris­ter. Då kan man få in­bill­ning­en att allt man gör är fel. När allt är fel om­kring en så tar många ty­värr vägen till själv­mord.

Det är ing­en slump att män re­pre­sen­te­rar mer än två tred­je­de­lar av su­i­cid­sta­tisti­ken för två år se­dan.

Da­gens nor­mer har stan­nat i me­del­ti­den. De sä­ger att en man ska va­ra en kri­ga­re och in­te vi­sa si­na käns­lor. Det är hemskt att man in­te får pra­ta all­var­li­ga sa­ker med per­so­ner som kan. Där­för så mås­te det in­ve­ste­ras och upp­ly­sas mer om den psy­kis­ka ohäl­san hos män och kil­lar. Det är in­te ba­ra sta­tisti­ken som pra­tar ut­an ock­så sam­häl­let och mam­mor­na som är oro­li­ga över om de­ras sö­ner kom­mer att le­va imor­gon.

De sä­ger att en man ska va­ra en kri­ga­re och in­te vi­sa si­na käns­lor.

FOTO: MOSTPHOTOS

NOR­MER STYR. I dag får man in­te pra­ta om vad man vill, för att nor­mer­na gör en fast­bun­den till mar­ken. Män kan in­te pra­ta käns­lor el­ler grå­ta of­fent­ligt ut­an att få en sned blick och kom­men­tar om att ryc­ka upp sig, skri­ver 15-åri­ge Samuel El­ve­berg Kloc­ke­rud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.