Här får Stock­holm nya cy­kel­vä­gar

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Ut­veck­ling­en av cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren i lä­net har nu pre­sen­te­rats av det så kal­la­de re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et. Klart är att det ska byg­gas 150 kilo­me­ter cy­kel­väg de kom­man­de fem åren. Men det kan bli mer.

– Med all sä­ker­het kom­mer det byg­gas mer än så un­der de kom­man­de fem åren. Kom­mu­ner­na har ba­ra in­te hun­nit fat­ta be­slut om allt än, sä­ger Gustav Hem­ming (C), mil­jö­lands­tings­råd.

Det lång­sik­ti­ga må­let är att he­la lä­net ska va­ra sam­man­kopp­lat i ett cy­kel­väg­nät år 2030 och att 20 pro­cent av re­sor­na då ska ske med cy­kel.

De nya cy­kel­vä­gar på söd­ra si­dan som hit­tills har klub­bats är Tul­linge-Fle­mings­berg, Stuvs­ta-Ör­by, Hög­da­len-Ör­by och Bredäng-Älv­sjö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.