En av fy­ra kil­lar i ni­an har bu­rit va­pen

En stör­re an­del Skär­holmse­le­ver upp­ger i den se­nas­te Stock­holmsen­kä­ten att de bär va­pen och be­går brott. – Be­kym­ran­de att det är en så tyd­lig ök­ning, sä­ger Jan Jöns­son (L), so­ci­al­bor­gar­råd.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Näs­tan var fjär­de kil­le i ni­an i Skär­hol­mens stads­del har nå­gon gång bu­rit kniv el­ler an­nat va­pen. Det upp­ger ele­ver­na i årets stock­holmsen­kät. Nu ska so­ci­al­tjäns­ten gå till bot­ten med siff­ror­na.

23 pro­cent av Skär­hol­mens kil­lar i ni­an har nå­gon gång det se­nas­te året bu­rit nå­got slags va­pen. Det upp­ger de själ­va i den se­nas­te Stock­holmsen­kä­ten. Un­ge­fär li­ka många, 24 pro­cent, upp­ger att de be­gått ett all­var­ligt egen­doms­brott som att stjä­la en mo­ped el­ler bil el­ler gö­ra in­brott.

Siff­ror­na är hög­re än i den se­nas­te mät­ning­en från 2016. De är ock­så de högs­ta i Stock­holms stad.

– Det är be­kym­ran­de att det är en så tyd­lig ök­ning, sä­ger Jan Jöns­son (L), ny­bli­vet so­ci­al­bor­gar­råd.

Han tror att en för­kla­ring finns i det öka­de vål­det i sta­den.

– Man kan frå­ga sig om det finns kopp­ling­ar till det skjut­va­pen­våld som skett, att ung­do­mar är räd­da och sam­ti­digt kän­ner ett be­hov av att häv­da sig.

Anna Matts­son, so­ci­al­chef i Skär­hol­men, är no­ga med att po­äng­te­ra att det är fär­re än van­ligt som har be­sva­rat årets Stock­holmsen­kät – un­ge­fär hälf­ten av 15-åring­ar­na i Skär­hol­men. Men re­sul­ta­tet är bå­de be­kym­ra­de och li­te för­vå­na­de, sä­ger hon.

– Na­tur­ligt­vis är vi be­kym­ra­de. Vi har nu satt ihop en grupp som ska djup­dy­ka i de här siff­ror­na för att se om det här är nå­got vi har mis­sat och tit­ta på vad vi be­hö­ver gö­ra fram­ö­ver. Även om vi har ett kon­stant högt in­flö­de till so­ci­al­tjäns­ten har vi in­te sett nå­gon mas­to­don­tisk ök­ning av an­mäl­ning­ar av den här ty­pen av brott, sä­ger hon.

Ute bland de unga

I grup­pen som nu sätts ihop ska po­li­sen, stads­de­lens fäl­tas­si­sten­ter och pre­ven­tions­sam­ord­na­re och fri­tids­verk­sam­he­ten in­gå.

– Vi har ett bra sam­ar­be­te med po­li­sen och jag ska verk­li­gen in­te skyl­la på dem, men det är ing­en hem­lig­het att de har haft då­ligt med re­sur­ser. Även om vå­ra fäl­ta­re är ute myc­ket bland unga är va­pen och brott främst en frå­ga för po­li­sen att upp­täc­ka, vi från so­ci­al­tjäns­ten kan ryc­ka in Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus och Hanna Thåström

E-post: skar­hol­men@di­rekt­press.se

först när vi får re­da på det, sä­ger Anna Matts­son.

Jan Jöns­son vill läg­ga en del av skul­den på den fö­re­gå­en­de röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten, som han me­nar in­te pra­ta­de så myc­ket om ung­doms­brotts­lig­het av räds­la för att det skul­le va­ra stig­ma­ti­se­ran­de för om­rå­det. Nu ham­nar det här i ditt knä. Vad ska du gö­ra som so­ci­al­bor­gar­råd?

– Det vi sagt är att vi vill in­fö­ra all­vars­sam­tal med so­ci­al­tjänst och po­lis in­om 24 till 48 tim­mar för unga som be­gått brott, och jag har in­lett sam­tal med po­li­sen om det. Det and­ra är att få en ef­fek­ti­va­re sam­ver­kan mel­lan so­ci­al­tjänst, po­lis och sko­la än vi har i dag.

Vis­sa sko­lor i Stock­holm stad, bland an­nat i Skär­hol­men, har bör­jat in­fö­ra vålds­före­byg­gan­de pro­gram.

– Det är vi väl­digt in­tres­se­ra­de av att fort­sät­ta ut­veck­la. Sen vill vi ock­så att de mo­bi­la ord­nings­vak­ter­na ska bli fler. Visst kan det lå­ta li­te hårt att sät­ta in ord­nings­vak­ter, men de har vi­sat sig att de har en väl­digt fö­re­byg­gan­de ef­fekt och ock­så lyc­kas ska­pa re­la­tio­ner, sä­ger Jan Jöns­son.

ARKIVFOTO: JO­HAN­NES LILJESON

SVÅRT ATT UPP­TÄC­KA. Att po­li­sen är un­der­be­man­na­de är en av an­led­ning­ar­na till att pro­ble­met in­te upp­täcks, sä­ger Anna Matts­son, so­ci­al­chef i Skär­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.