NU SKIC­KAR STA­DEN ADVOKATERNA PÅ GROPEN

Ef­ter fem år hop­pas man kun­na kom­ma fram till en lös­ning om den över­giv­na kyr­kogro­pen i Bredäng – via dom­stol.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Se­dan 2013 har gropen stått där i Bredäng. I den har vat­ten sam­lats, andung­ar kläckts och en sop­pa av över­kla­gan­den, vi­tes­hot och kros­sa­de dröm­mar ko­kats.

För­e­ning­en som har tomträt­ten vill byg­ga en ru­mänskor­to­dox stav­kyr­ka och ett för­sam­lings­hem på plat­sen. Men när det upp­täck­tes att mar­ken grävts upp ut­an bygg­lov stan­na­de allt av.

Ef­ter fle­ra år och någ­ra över­kla­gan­den fick för­e­ning­en till slut si­na bygg­lov, det se­nas­te 2017. Men på plats hän­de ingen­ting.

I vå­ras fick sta­den nog och stäm­de för­e­ning­en på över två mil­jo­ner kro­nor. Un­der de se­nas­te må­na­der­na har man för­sökt nå en för­lik­ning, för att slip­pa lå­ta en dom­stol av­gö­ra ären­det.

– Ex­akt vad vi för­hand­lar om kan jag in­te gå in på. Men må­let är att det vi ser som ett pro­blem – att de har två tomträt­ter som ba­ra står ut­an nå­got hän­der på dem – på nå­got sätt ska lö­sas, sä­ger Mat­ti­as Sandberg, ju­rist på stads­led­nings­kon­to­ret.

Pro­to­koll dröj­de

Men lös­ning­en har ta­git läng­re tid än vän­tat. Den 30 maj med­de­la­de bå­da si­dor dom­sto­len att de var nä­ra att nå en för­lik­ning. Men pro­to­koll och and­ra hand­ling­ar från för­e­ning­en sak­na­des och det skul­le drö­ja till slu­tet på au­gusti in­nan de kom.

– Ef­tersom det är en ide­ell för­e­ning mås­te vi ve­ta vem som har rätt att fat­ta be­slut för för­e­ning­ens del. Det har de in­te lyc­kats pre­sen­te­ra för­rän nu, sä­ger Mat­ti­as Strand­berg. Vad sä­ger det om lä­get i för­e­ning­en?

– Det har jag ing­en möj­lig­het att kom­men­te­ra. Då skul­le jag be­hö­va gis­sa och det är säl­lan bra.

Sta­den har nu be­gärt ett da­tum för fort­sat­ta för­hand­ling­ar i dom­stol, vil­ket blir den 13 no­vem­ber. Sam­ti­digt på­går för­lik­nings­dis­kus­sio­ner pa­ral­lellt.

– Man ska in­te ro­pa hej för­rän man är över bron, men jag tror att vi har go­da möj­lig­he­ter att nå en för­lik­ning. Men vi var må­na om att få ett da­tum för fort­sat­ta munt­li­ga för­be­re­del­ser som ett på­tryck­nings­me­del, sä­ger Mat­ti­as Strand­berg.

Skul­le en för­lik­ning in­te nås blir det upp till Sö­der­törns tings­rätt att av­gö­ra må­let. Nå­got som kan drö­ja fram till vå­ren 2019.

Ex­akt vad vi för­hand­lar om kan jag in­te gå in på.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

GROPEN. Så här har plat­sen sett ut se­dan ju­li 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.