22-åring sköts till döds

I sön­dags kväll sköts 22-åri­ga Shay­an Gaff till döds mitt i Segeltorp cent­rum. Po­li­sen tror att det kan va­ra fel per­son som har skju­tits. – Han var den öd­mju­kas­te jag kän­de, den sista jag trod­de skul­le rå­ka ut för det här, sä­ger en barn­domsvän.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Henrik Lindstedt

Sam­häl­let har för­lo­rat en hjäl­te. Han var värl­dens snäl­las­te.

Sön­da­gen den 21 ok­to­ber åker 22-åri­ga Shay­an Gaff till Segeltorp cent­rum för att träf­fa sin ku­sin Dia. De skul­le som van­ligt till Sul­tan för att rö­ka vat­ten­pi­pa.

– Han var som all­tid un­der he­la kväl­len – glad, skrat­ta­de och be­rät­ta­de si­na histo­ri­er med den in­le­vel­se han all­tid ha­de. Även fast jag in­te tyck­te det han be­rät­ta­de var kul så skrat­ta­de jag med för jag såg hur glad han blev. All­ting var som van­ligt. Jag, Shay­an och en vat­ten­pi­pa, sä­ger Dia.

När de läm­nar re­stau­rang­en vid 22.45 bör­jar nå­gon skju­ta. Dia sö­ker skydd bakom en hus­vägg och räk­nar till tio skott. Shay­an fal­ler ihop på mar­ken och den mis­s­tänk­ta gär­nings­man­nen ses läm­na plat­sen på en mo­ped el­ler mo­tor­cy­kel.

Shay­an Gaff körs med am­bu­lans till sjuk­hus, men hans liv går in­te att räd­da.

In­te känd hos po­li­sen

Till­vä­ga­gångs­sät­tet lik­nar and­ra döds­skjut­ning­ar. Men Shay­an är in­te känd hos po­li­sen sen ti­di­ga­re.

– Myc­ket ty­der på att det är fel per­son som har bli­vit mör­dad. Han fö­re­kom in­te i kri­mi­nel­la mil­jö­er och är in­te känd hos po­li­sen sen ti­di­ga­re. Han till­hör en helt van­lig fa­milj, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Fred­rik Går­da­re.

Många Se­gel­torps­bor hör­de skot­ten som av­los­sa­des 22.44 på sön­dags­kväl­len. Vitt­nen såg ock­så minst en miss­tänkt gär­nings­man åka från plat­sen på en mo­ped.

Le­tar ef­ter vitt­nen

Po­li­sen har valt att gå ut med in­for­ma­tio­nen för att få in fler vitt­nes­mål från om­rå­det.

– Vi vill kom­ma i kon­takt med de som har sett någon­ting i om­rå­det in­nan el­ler un­der skjut­ning­en, men ock­så de som kan ha sett flyk­ten från Segeltorp. Det var en kall kväll så det kan in­te va­rit många mo­pe­der och mo­tor­cyklar ute. Vi är in­tres­se­ra­de av iakt­ta­gel­ser från om­rå­den runt om­kring, det kan va­ra fle­ra kilo­me­ter bort, till ex- em­pel i Skär­hol­men, Vår­by gård el­ler nor­ra Bot­kyr­ka.

På ons­dag ef­ter­mid­dag ha­de po­li­sen än­nu in­te gri­pit nå­gon.

Ti­di­ga­re skjut­ning

I bör­jan av 2017 var fle­ra Se­gel­torps­bor i 20- års­ål­dern in­blan­da­de i skjut­ning­ar i Segeltorp och Skär­hol­men. Det slu­ta­de med att en av dem sköts till döds och två döm­des till fäng­el­se för med­hjälp till grovt vål­lan­de till an­nans död och med­hjälp till grovt vål­lan­de till kropps­ska­da.

Utre­da­ren Nils Mart­ling:

– Jag kän­ner till de hän­del­ser du pra­tar om, men det är all­de­les för ti­digt att spe­ku­le­ra om det finns en kopp­ling mel­lan de hän­del­ser­na och den här skjut­ning­en.

Sör­jan­de vän­ner

”Vi ses på and­ra sidan bram! Vi är ba­ra se­na som van­ligt”, står det på en hand­skri­ven skylt som är om­gi­ven av bil­der av Shay­an och ett täc­ke av rö­da och vi­ta ro­sor.

På ef­ter­mid­da­gen da­gen ef­ter skjut­ning­en har runt 30 av hans nä­ra och kä­ra sam­lats på plat­sen för att min­nas och sör­ja.

En man som pre­cis har kom­mit dit kra­mar om si­na vän­ner hårt och länge sam­ti­digt som han ska­kar på hu­vu­det. Runt om dem står många helt stil­la och stir­rar rakt fram med tom blick. Vän­ner­na har svårt att för­stå hur det här kun­de hän­da just ho­nom.

– Sam­häl­let har för­lo­rat en hjäl­te. Han var värl­dens snäl­las­te. Of­ta när så­dant här hän­der hand­lar det om per­so­ner i kri­mi­nel­la kret­sar, men det här hand­lar in­te om det, sä­ger en vän som har känt ho­nom he­la li­vet.

En an­nan av hans barn­domsvän­ner sä­ger att han ha­de ett hjär­ta av guld.

– Han var den öd­mju­kas­te jag kän­de, den sista jag trod­de skul­le rå­ka ut för det här, sä­ger hon.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SÖRJER. 22-åring­ens vän­ner ha­de svårt att för­stå var­för just han bli­vit skju­ten.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

PLAT­SEN. Det var strax in­till Lång­sjö­sko­lan som den 22-åri­ge man­nen sköts.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

AVSKED. Runt 30 per­so­ner ha­de sam­lats för att ta far­väl.

Shay­an Gaff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.