Helt fel att om­bil­da hy­res­rät­ter

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT -

När jag öpp­nar min morgon­tid­ning ser jag att du nu ser som din främs­ta upp­gift att om­vand­la min hy­res­rätt till en bo­stads­rätt. Jag kom­mer in­te läng­re att kun­na va­ra trygg i mitt hy­res­bo­en­de. Nu kom­mer det som hän­de in­för va­let 2014 att åter­upp­re­pas. Åter kom­mer bre­ven, från de kon­sul­ter som vill tjä­na peng­ar på om­bild­ning­ar, att ram­la ner i vå­ra brev­lå­dor. Pas­sa på att om­bil­da me­dan ni har chan­sen! Ef­ter va­let kan det va­ra för sent! Ja, pre­cis så löd rå­det fö­re va­let 2014 och nu är det dags igen. Vi som är hy­res­gäs­ter i nå­got av de kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen ska åter kän­na att vi är ho­ta­de av om­bild­ning­ar.

Det­ta är som jag ser det en kränk­ning av oss som bor i kom­mu­na­la hy­reslä­gen­he­ter. Jag har valt att bo hos ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag för att det ger mig trygg­het i mitt bo­en­de. Jag har bott pri­vat och vet hur då­ligt och rättso­sä­kert det kan va­ra. Du och di­na al­li­an­skol­le­ger och miljö­par­ti­ets Da­ni­el Helldén vill sät­ta igång en pro­cess i vå­ra hus som spe­lar ut gran­nar mot gran­nar och som i slutän­dan skul­le kun­na in­ne­bä­ra att jag blir hy­res­gäst hos mi­na gran­nar. Jag vet vad det kan in­ne­bä­ra av be­ro­en­de och för­ned­ring. Nå­gon val­fri­het för mig som hy­res­gäst är det de­fi­ni­tivt in­te.

Jag vet att du bor i en bo­stads­rätt. Du bor tryggt och be­hö­ver in­te oro­as av att din bo­stads­rätt kom­mer att om­vand­las till nå­got an­nat. Tänk då tan­ken att det in­te läng­re är du själv som kan be­slu­ta om hur ditt bo­en­de ska se ut i fram­ti­den? Att di­na gran­nar el­ler någ­ra po­li­ti­ker skul­le kun­na be­slu­ta att gö­ra om din bo­stads­rätt till en hy­res­rätt?

Det är en be­fängd tan­ke sä­ger du för­stås. Ja­visst är det, men det är pre­cis det­ta som du ut­sät­ter oss hy­res­gäs­ter för. De rät­tig­he­ter du och di­na po­li­tis­ka kol­le­gor tar för själv­kla­ra för­väg­rar ni oss un­der hän­vis­ning till en val­fri­het som ba­ra finns åt ena hål­let. Hy­reslä­gen­he­ter ska all­tid kun­na om­vand­las till bo­stads­rät­ter, men nå­gon om­vand­ling åt and­ra hål­let har ni in­te tänkt er.

Det bor­de va­ra en grund­läg­gan­de rät­tig­het att få väl­ja hur man vill bo. I ett hus med hy­reslä­gen­he­ter, bo­stads­rät­ter el­ler i en vil­la. För att jag ska kun­na bo kvar i min kom­mu­na­la hy­reslä­gen­het i Hög­da­len tving­ar ni mig att från och med nu fö­ra en strid mot en del av mi­na gran­nar. Det­ta är, just det, krän­kan­de! Att ni in­te re­spek­te­rar min rätt som hy­res­gäst gör mig he­ligt för­ban­nad! Per Sund­gren, som ti­di­ga­re va­rit kul­tur­bor­gar­råd (V) och ord­fö­ran­de för Stock­holms bo­stads­för­med­ling (V) i Stock­holms stad.

FOTO: RIKS­DA­GEN/ STOCK­HOLM.SE

KRI­TISK. Per Sund­gren (V) an­ser att nya bo­stads­bor­gar­rå­det bör stop­pa al­la idéer om om­bild­ning­ar i en påse och kas­ta bort den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.