SÖNDAG 28 OK­TO­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

Min hem­bygd

Al­lan Blom­kvist be­rät­tar om sin barn­dom och ung­dom i Grö­dinge och So­run­da på 1930- och 1940-ta­let, med ut­gångs­punkt från sin nyut­kom­na bok. Boken kan kö­pas vid till­fäl­let. En­tré 100 kro­nor. Kaf­fe­ser­ve­ring med hem­ba­kat bröd. Ar­ran­gör: Grö­dinge Hem­bygds­för­e­ning.

Tid: 14.00

Plats: Va­sastu­gan, Grö­dinge

Spökvand­ring

I Te­a­ter Slávas spökvand­ring möts musik och ma­gi i mörk­ret! La­gom läs­ki­ga gas­tar och musik som ska­par stäm­ning i den­na fan­ta­si­eg­gan­de upp­le­vel­se för al­la sin­nen och he­la fa­mil­jen. Vand­ring­en tar cir­ka 30-40 mi­nu­ter och vän­der sig till fa­mil­jer och barn från 6 år, kom gär­na ut­klädd. Vand­ring­en hålls även mån­dag 29 ok­to­ber i Fle­mings­berg, med sam­ling i cent­rum 18.00.

Tid: 18.00

Plats: Sam­ling i Vår­by gård cent­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.