TORS­DAG 1 NO­VEM­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

Spökshow

Vi fi­rar höst­lo­vet i Hå­gel­by­par­ken med spö­ki­ga ak­ti­vi­te­ter för al­la åld­rar. Smyg ef­ter spö­ken på Spök­kul­len och var med i 4Hs spök­jakt. Un­der höst­lo­vet är par­ken är öp­pen som van­ligt med bland an­nat lek­park, café och 4H-gård. Se Spökshow med del­ta­ga­re från ViGörs höst­lov­skol­lo: en spö­kig, ro­lig och fart­fylld fö­re­ställ­ning av barn i åld­rar 9 till 13 som del­ta­git på höst­lov­skol­lo med Kul­tur­för­e­ning­en ViGör. Spöksho­wen pas­sar barn i åld­rar­na 2 till 8 år. Fri en­tré, ing­en för­bok­ning be­hövs. Fö­re­ställ­ning­en spe­las ut­om­hus, un­der se­gel­duks­tak som skyd­dar för regn.

Tid: 11.30 och 13.00. Sam­ma ti­der 2 no­vem­ber.

Plats: Sto­ra sce­nen, Hå­gel­by­par­ken

Fi­ra To­dos san­tos

Det bo­li­vi­ans­ka al­ta­ret kom­mer stå upp­du­kat ut­an­för Bib­li­o­te­ket i Mång­kul­tu­rellt cent­rums hu­vud­bygg­nad. Lju­sen tänds på al­ta­ret kloc­kan 12. Al­ta­ret tas ner på ef­ter­mid­da­gen fre­da­gen 2 no­vem­ber. Den som vill kan stäl­la bil­der på av­lid­na vän­ner och släk­ting­ar på al­ta­ret.

Tid: 12.00 till 15.00

Plats: Län­ken, Mång­kul­tu­rellt cent­rum i

Fittja

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.