Låt monst­ren stan­na kvar un­der säng­en

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - RASMUS PANAGIOTIS CO­LUM­BUS

Har ni hört ta­las om det här?!” skri­ver en be­kant och de­lar ner­vöst en länk på Fa­ce­book. Den le­der till en blogg. Bland drö­sar av isla­mo­fo­bis­ka och främ­lings­fi­ent­li­ga in­lägg finns ett som stic­ker ut. Det har de­lats 100 000-tals gång­er och hand­lar om ett in­ter­net­spel med skräck­fi­gu­ren Mo­mo, som bland an­nat ska ha lett fle­ra barn till att be­gå själv­mord. Fruk­tans­värt, el­ler hur?

Det är ba­ra det att det in­te är sant. ”Det finns inga be­lag­da fall där nå­gon ska­dats el­ler fa­rit il­la på grund av Mo­mo”, sä­ger jour­na­lis­ten och spök­histo­ri­e­ex­per­ten Jack Wer­ner.

Jag ring­er ho­nom för att pra­ta om Sätra­mu­mi­en, som du kan lä­sa mer om i den här tid­ning­en. För den Mo­mo­s­kräck och clown­hy­ste­ri vi har sett de se­nas­te åren är ing­et nytt. Verk­li­gen in­te.

Även på 70-ta­let sam­la­des barn kring rug­gi­ga histo­ri­er om mys­tis­ka ting. Pre­cis som de gjort i al­la ti­der in­nan och ef­ter. Men även om det sä­kert fanns en del vux­na som på den ti­den rys­te li­te när mumien kom på tal och histo­ri­en fick rätt stor upp­märk­sam­het, be­hand­la­de de fles­ta vux­na det som det den var – en spök­histo­ria.

”I dag skri­ker de i stäl­let ”det finns ett jät­te­mon­s­ter un­der säng­en! Jag blir jät­te­rädd!”, sä­ger Jack Wer­ner.

Klart vi ska hål­la koll på vad vå­ra unga gör på nä­tet. Läs­ki­ga sa­ker, som in­te är spö­ken, finns där. Men chil­la li­te. Och ta en ex­tra koll på vad för slags webb­si­da län­ken du de­lar på Fa­ce­book fak­tiskt lig­ger på.

Spök­histo­ri­er är my­sigt. Mass­hy­ste­ri bland vux­na – not so much.

Pra­ta med mig! rasmus.co­lum­bus@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.