Sö­der­törn bör­jar ut­bil­da bib­li­o­te­ka­ri­er

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Hös­ten 2019 star­tar en ny bib­li­o­te­ka­ri­e­ut­bild­ning på Sö­der­törns hög­sko­la. Det blir Stock­holms en­da. Idag kan man en­dast ut­bil­da sig till bib­li­o­te­ka­rie i Lund, Umeå, Uppsa­la, Borås och på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet. Det­ta trots att Kung­li­ga bib­li­o­te­kets na­tio­nel­la bib­li­o­teks­stra­te­gi ef­ter­ly­ser fler ut­bild­nings­plat­ser.

– Vi har re­dan bå­de per­so­nal och kun­skap in­om äm­nen som na­tur­ligt ska in­gå i bib­li­o­te­ka­ri­e­ut­bild­ning­en; som till ex­em­pel ar­kiv­ve­ten­skap, me­di­e­tek­nik, pe­da­go­gik och of­fent­lig för­valt­ning, sä­ger Pa­me­la Schultz Ny­bac­ka, som har ut­rett för­ut­sätt­ning­ar­na för den nya ut­bild­ning­en, i ett press­med­de­lan­de.

Ut­bild­ning­en ska va­ra ett treå­rigt kan­di­dat­pro­gram.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM/MOSTPHOTOS

BLI BIB­LI­O­TE­KA­RIE? Näs­ta år kan du plug­ga till det på Sö­der­törns hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.