Vin­ter­tips

SkärholmenDirekt - - HÄLSA & SKÖNHET -

Un­der vin­tern är fly­tan­de tvål of­ta snäl­la­re mot hu­den.

Åter­fuk­ta ut­i­från – och även in­i­från! Drick myc­ket vat­ten. Det gyn­nar din häl­sa och hud.

Luft­fuk­ta­re i hu­set gör in­om­hus­kli­ma­tet snäl­la­re, vil­ket kan för­hind­ra torr hud – och även hjäl­pa mot ir­ri­te­ra­de luft­rör. Ex­per­ter re­kom­men­de­rar att hål­la luft­fuk­tig­he­ten mel­lan 30–50 pro­cent.

Ett ljum­met bad med hav­re, mjölk el­ler bad­salt kan hjäl­pa vis­sa mot klå­da. Det är vik­tigt att åter­fuk­ta ef­teråt. Hur du åter­fuk­tar spe­lar egent­li­gen in­te så stor roll – välj vad som pas­sar dig bäst, ba­ra du gör det re­gel­bun­det.

Bär tyg som an­das, som till ex­em­pel eko­lo­gisk bo­mull, istäl­let för kli­an­de yl­le el­ler po­ly­es­ter.

Löst sit­tan­de klä­der bi­drar till att hu­den skyd­das från skav el­ler att bli ir­ri­te­rad av svett.

Pe­ri­o­der av stress kan på­ver­ka hu­dens för­må­ga att be­hål­la vat­ten och öka spän­ningsni­vå­er­na i krop­pen. Så håll dig bor­ta från fram­för allt emo­tio­nell stress så myc­ket som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.