Vil­da väs­tern

på Skär­holmstor­get

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Nu är det klart: dröm­men om att ta ett ba­stu­bad, följt av ett kallt dopp i Sätra­ba­dets vat­ten kan bli verk­lig­het. I al­la fall un­der tre helger i no­vem­ber.

Pep­pen på en ba­stu vid Sätra­ba­det har länge va­rit hög. Och nu ser den ut att bli verk­lig­het, i al­la fall som ett test un­der tre helger i no­vem­ber.

– Det här ar­range­mang­et är ett sätt för stads­de­len och ba­stu­för­e­ning­en att pej­la in­tres­set för en ba­stu på Sätrastrands­ba­det och iden­ti­fi­e­ra even­tu­el­la pro­blem och möj­lig­he­ter med en per­ma- nent ba­stu, sä­ger Uje Bran­de­li­us, ord­fö­ran­de för Sätrastrands­ba­dets ba­stu­för­e­ning, i ett press­med­de­lan­de.

Idén om en ba­stu vid Sätra­ba­det kom från ett med­bor­gar­för­lag. En för­e­ning bil­da­des och se­dan ett år har de fört dis­kus­sio­ner med Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Test­ba­stun kom­mer stå på en släp­vagn som körs ner till Sätra­ba­det un­der de tre no­vem­ber­hel­ger­na. Och det är först till kvarn som gäl­ler.

– Man be­hö­ver in­te va­ra med­lem i ba­stu­för­e­ning­en, det är ba­ra att kom­ma. Bastun rym­mer 10-12 per­so­ner och om det är fullt så kan man för­hopp­nings­vis vän­ta en stund för att få en plats, sä­ger Asal Gram, sty­rel­se­med­lem, i press­med­de­lan­det.

Un­der de tre hel­ger­na kom­mer fre­da­gar­na va­ra mix­a­de, lör­da­gar­na för da­mer och sön­da­gar­na för her­rar. Bad­klä­der? Val­fritt.

Fun­ge­rar allt bra kom­mer stads­de­len gå vi­da­re med pla­ner­na på en per­ma­nent ba­stu­flot­te, sä­ger Ir­ma Orte­ga, an­sva­rig på stads­dels­för­valt­ning­en.

– Vi vet att det här är ef­ter­frå­gat, men vi vill se hur stort in­tres­set är och un­der­sö­ka hur det fun­ge­rar rent prak­tiskt. För­hopp­nings­vis får vi mer på kött på be­nen ef­ter det här testet, sä­ger hon.

ANDRE­AS JEN­NISCHE FOTO:

TEST. Må­let är en per­ma­nent ba­stu vid Sätra­ba­det. Men un­der tre helger i no­vem­ber kom­mer en till­fäl­lig ba­stu på hjul kö­ras ner till Sätra­ba­det. Se öp­pet­ti­der­na på skar­hol­men­di­rekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.