16-åri­ge

You­nas bäst i Sve­ri­ge

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Det blev vinst och högs­ta plat­sen på pris­pal­len för 16-åri­ge You­nas Da­rab från Skär­hol­men, när SM i bra­si­li­ansk ji­u­jitsu gick av sta­peln i hel­gen. Själv tar han vins­ten med ro. Han fi­ra­de med en ke­bab och pla­ner på att bli bäst i värl­den. För mig be­ty­der det in­te jät­te­myc­ket, jag har trä­nat och sat­sat för de stör­re täv­ling­ar­na, där­för var SM in­te så svårt att upp­nå.

You­nas Da­rab bör­ja­de året med en brons­me­dalj i EM. Nu, med knappt två må­na­der kvar av 2018, kan han även ti­tu­le­ra sig svensk ju­ni­or­mäs­ta­re i bra­si­li­ansk ji­u­jitsu (BJJ).

Själv tar han den nya ti­teln med ro.

– Det be­ty­der att jag är bäst i Sve­ri­ge, det är in­te så myc­ket mer än det. För mig be­ty­der det in­te jät­te­myc­ket, jag har trä­nat och sat­sat för de stör­re täv­ling­ar­na, där­för var SM in­te så svårt att upp­nå, sä­ger han.

Det var i hel­gen som svens­ka mäs­ter­ska­pen gick av sta­peln i Mal­mö. I fi­na­len hann You­nas Da­rab ploc­ka hem he­la 11 po­äng, in­nan han fick sin mot­stån­da­re att ge upp med en tri­ang­el­stryp­ning.

”Hand­lar om ti­ming”

– När jag sat­te den viss­te jag. Jag ha­de en bra käns­la, den var jät­te­tajt, men allt hand­lar ju om ti­ming och att in­te slö­sa sin ener­gi så jag för­sök­te att in­te fi­ra di­rekt. På trä­ning­ar kan man tab­ba sig och lä­ra av si­na miss­tag, men det går ju in­te på täv­ling.

Hur fi­ra­de du gul­det?

– Jag fi­ra­de med att äta li­te go­da­re mat. Vi var ju i Mal­mö, så vi kä­ka­de ke­bab och fala­fel, fan vad gott det var!

Se­nast vi in­ter­vju­a­de dig be­skrev du dig som en sno­runge som sät­ter fly­gan­de arm­lås på vux­na. Nu är du svensk mäs­ta­re, ser du dig fort­fa­ran­de som en sno­runge?

– Ha­ha nej, in­te di­rekt, även om j ag fort­fa­ran­de kom­mer va­ra yngst i vikt­klas­ser­na när jag kör mot de vux­na. Men j ag t ror att många un­derskat­tar mig för min ål­der, sen när de mö­ter mig mär­ker de att jag är mer än vad de för­vän­tat sig.

Sat­sar även på sko­lan

Vid si­dan om fem-sex BJJ­pass i veckan går You­nas Da­rab i and­ra ring i gym­na­si­et och sik­tar på höga be­tyg.

– Det är li­te svårt att kom­bi­ne­ra, men jag lyc­kas på nå­got sätt ge­nom att fo­ku­se­ra på ba­ra de två sa­ker­na. Det blir li­te mind­re tid med fa­milj och vän­ner, men det känns okej när jag ser re­sul­ta­ten.

Vad vän­tar här­näst för dig?

– Just nu har jag in­te så sto­ra pla­ner, jag ska fort­sät­ta trä­na re­gel­bun­det och va­ra för­be­redd för vil­ken täv­ling som helst och sen är det dags för EM i ja­nu­a­ri igen. Men pla­nen är ju att bli bäst, att he­la värl­den ska ve­ta vem jag är. Och jag vet att jag är på rätt väg.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

PÅ VÄG UPP­ÅT. ”Det här är ba­ra bör­jan”, sa Skär­holms­grapp­lern You­nas Da­rab ef­ter att ha ta­git sitt EM-brons i ja­nu­a­ri. Un­der si­na tre år har hun­nit kam­ma hem ett stort gäng me­dal­jer och bäl­ten. ”Jag bru­kar ge dem till min lil­la­sys­ter, hon bru­kar ta bil­der med dem”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.