Nu vill Vår­bergs­bor om­bil­da sin bo­stad

Stock­holm stads nya grön­blå ma­jo­ri­tet har öpp­nat för om­bild­ning­ar av hy­res­rät­ter i yt­tersta­den och i Vår­berg väd­rar om­bild­nings­iv­ra­re mor­gon­luft. Men and­ra är oro­li­ga: ”Jag har verk­li­gen in­te råd att kö­pa en lä­gen­het”, sä­ger Anna Il­stad, som pre­cis fått s

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Stock­holm stads nya grön­blå ma­jo­ri­tet har öpp­nat för om­bild­ning­ar av hy­res­rät­ter i yt­tersta­den. I Vår­berg har in­tres­set för att kö­pa sitt bo­en­de re­dan väckts – men många är oro­li­ga.

VÄC­KER ORO. ”Be­hövs fler hy­res­rät­ter än bo­stads­rät­ter”

” Vill vi äga vå­ra lä­gen­he­ter?” Lap­par­na sit­ter över­allt i om­rå­det kring Stor­holms­bac­kar­na. Där äger all­män­nyt­tans Svens­ka bo­stä­der al­la fas­tig­he­ter – vis­sa är ny­re­no­ve­ra­de med frä­scha bal­kong­er, fa­sa­der och ny­bygg­da tak­lä­gen­he­ter. And­ra – rätt så slit­na. Här har den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­tens be­sked om att om­bild­ning­ar till bo­stads­rät­ter kan gö­ras ta­gits emot med gläd­je. Av vis­sa. – Vi är pre­cis i start­gro­par­na och har bör­jat sät­ta upp lap­par för att få ihop en sty­rel­se, men mot­stån­da­re ri­ver ned dem. Så det är li­te svårt att nå ut, sä­ger Eli­sa­beth Mez­ni.

Vill gö­ra nytt försök

Hon är en av dem som vill få till en om­bild­ning. 2014 var de nä­ra, men när den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten tog över stop­pa­des al­la om­bild­ning­ar. – Nu vill vi gö­ra ett nytt försök. Svens­ka bo­stä­der har ju bör­jat re­no­ve­ra hu­sen men in­te gjort klart al­la, då känns det som att vi kan för­sö­ka själ­va i stäl­let, sä­ger Eli­sa­beth Mez­ni. Hon tror att en om­bild­ning skul­le va­ra po­si­tiv för om­rå­det. Bland an­nat vill hon öpp­na en lo­kal för ung­doms­verk­sam­he­ter. – Jag äls­kar Vår­berg och trivs jät­te­bra här. Men det finns myc­ket att ta tag i och jag tror att myc­ket skul­le bli Skul­le jag be­hö­va flyt­ta skul­le min kö­tid va­ra ne­re på noll igen. SÄG VAD DU TYC­KER! Skär­hol­menDi­rekt.se bätt­re om vi äg­de vå­ra lä­gen­he­ter, sä­ger Eli­sa­beth Mez­ni. And­ra i om­rå­det är in­te li­ka po­si­ti­va. Anna Il­stad flyt­ta­de hit för ett år se­dan – hen­nes förs­ta eg­na hy­res­kon­trakt ef­ter åt­ta års kö­an­de. – Jag är väl­digt oro­lig för vad som skul­le hän­da om det om­bil­da­des här. Jag har verk­li­gen in­te råd att kö­pa en lä­gen­het och om jag skul­le be­hö­va flyt­ta är min kö­tid ne­re på noll igen, sä­ger hon. Hon tror att en om­bild­ning skul­le på­ver­ka många i om­rå­det ne­ga­tivt. – Jag tror det be­hövs fler hy­res­rät­ter än bo­stads­rät­ter. Det är ju ba­ra de med ett viss typ av in­komst och spar­ka­pi­tal som kan kö­pa sitt bo­en­de. Och mitt in­tryck är att det in­te är så många här som har den möj­lig­he­ten. En an­nan gran­ne, som in­te vill ha med sitt namn i tid­ning­en, sä­ger att hon gär­na skul­le ha köpt lä­gen­he­ten om de fick chan­sen och in­te gick i flytt­pla­ner. – Det är ju bätt­re att bo i sin egen lä­gen­het och be­ta­la för den, i stäl­let för att be­ta­la hy­ra. Men det är klart att det kan bli svårt för vis­sa, sä­ger hon.

Ryk­tes­sprid­ning

Nå­got Anna Il­stad re­a­ge­ra t på är att det på lap­par­na står att Svens­ka bo­stä­der är på väg att säl­ja fas­tig­he­ter­na. – Stäm­mer det? Det är vik­tigt att folk vet vad som gäll er, så i ng­en kän­ner sig tvung­en att om­bil­da, und­rar hon. Det stäm­mer in­te, en­ligt Jonas Elam­son, kom­mu­ni­ka­tör på Svens­ka bo­stä­der. – Nej, det finns in­te någ­ra så­na pla­ner. Kan era bo­stä­der på Stor­holms­bac­kar­na bli ak­tu­el­la för om­bild­ning? – Det vet vi in­te i nu­lä­get. Det är nå­got som re­gle­ras i vå­ra ägar­di­rek­tiv, som vi får av po­li­ti­ker­na, så vi mås­te in­vän­ta det. Eli­sa­beth Mez­ni sä­ger att hon fått in­for­ma­tio­nen att Svens­ka bo­stä­der vill säl­ja till en pri­vat hy­resvärd på in­for­mel­la vägar. – Det var dumt att jag tog med det på lap­par­na in­nan det var be­kräf­tat, det gick li­te för fort. Det var ab­so­lut in­te me­nat för att folk ska kän­na sig tvung­na att om­bil­da. Just nu vill vi ba­ra un­der­sö­ka in­tres­set och fö­ra en öp­pen dis­kus­sion, sä­ger hon.

FO­TO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

ORO­LIG. Lä­gen­he­ten på Stor­holms­bac­kar­na är Anna Il­stads förs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.