Va­pen­göm­ma hit­tad i raz­zia

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

I april hit­ta­de po­li­sen av en slump en gi­gan­tisk va­pen­göm­ma i Skär­hol­men. Ef­ter fle­ra po­lis­raz­zi­or på ons­dags­kväl­len greps en le­da­re i mc-gäng­et Ban­di­dos, miss­tänkt för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott och nar­ko­ti­kabrott. 37 va­pen, varav 13 styc­ken au­to­mat­va­pen, 13 ki­lo nar­ko­ti­ka, mäng­der av am­mu­ni­tion och spräng­me­del. Det in­ne­höll två bi­lar som po­li­sen av en slump hit­ta­de i ett ga­rage i Skär­hol­men den 8 april i år. – Man kan ba­ra spe­ku­le­ra i vad de skul­le ha vap­nen till, om det ba­ra hand­la­de om en makt­de­mon­stra­tion el­ler om de kanske skul­le säl­jas vi­da­re, sä­ger Da­ni­el Löf­gren, po­lisin­sats­chef vid grova brott po­lis­om­rå­de Syd, och fort­sät­ter: – Från vår si­da är det otro­ligt skönt att vi fick bort dem från ga­tan. Det var ju bland an­nat spräng­me­del, väl­digt myc­ket am­mu­ni­tion och 13 styc­ken au­to­mat­va­pen, som in­te har nå­got an­nat an­vänd- nings­om­rå­de än att bru­kas i krig. I sam­band med f yn­det greps en man i 20-års­ål­dern, bo­en­de i söd­ra Stock­holm. Han häk­ta­des miss­tänkt för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott, grovt nar­ko­ti­kabrott och brott mot lagen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror. Han har se­dan dess släppts ur häk­tet, men är fort­fa­ran­de miss­tänkt, sä­ger Da­ni­el Löf­gren. Miss­tan­kar om att va­pen­göm­man till­hör­de det kri­mi­nel­la Bredängs­nät­ver­ket och mc- gäng­et Ban­di­dos, som Bredängs­nät­ver­ket har kopp­ling­ar till, upp­stod snart.

Le­da­re gri­pen

Un­der ons­dags­kväl­len gjor­de po­li­sen till­slag på fle­ra plat­ser i söd­ra Stock­holm, bland an­nat i Ban­di­dos l oka­ler i Brand­ber­gen, i Ha­ninge kom­mun. Där greps en man med le­dan­de po­si­tion i Ban- di­dos. Han an­hölls se­na­re, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott och grovt nar­ko­ti­kabrott. – Ef­tersom det är en på­gåen­de ut­red­ning kan jag in­te sä­ga nå­got om vil­ka be­vis vi har mot ho­nom el­ler vil­ka kopp­ling­ar han har till va­pen­göm­man. Men ut­red­ning­en har kom­mit så långt att den här per­so­nen är miss­tänkt på san­no­li­ka skäl och i sam­band med det kun­de vi ploc­ka in ho­nom, sä­ger Da­ni­el Löf­gren.

Finns det and­ra miss­tänk­ta?

– In­te som vi kan ploc­ka in i nu­lä­get. Men ut­red­ning­en kom­mer fort­sät­ta un­der lång tid f ramö­ver, så det kan myc­ket väl bli fler miss­tänk­ta. I till­sla­gen sam­ar­be­ta­de in­sats­styr­kan, lo­kal­po­li­sen och po­lis­om­rå­de Syds grova brottsen­het. De är en del av den sär­skil­da hän­del­sen Max, vars mål är att bry­ta vålds­ut­veck­ling­en i Stock­holm ge­nom att mins­ka an­ta­let il­le­ga­la va­pen och hand­gra­na­ter som finns i om­lopp.

Från vår si­da är det otro­ligt skönt att vi fick bort dem från ga­tan.

FO­TO: PO­LI­SENS FÖR­UN­DER­SÖK­NING

MOBILBILD. I no­vem­ber för­ra året sköts en man ihjäl, som pe­kats ut som en av le­dar­na i det så kal­la­de Bredängs­nät­ver­ket. I hans te­le­fon hit­ta­de po­li­sen fle­ra bil­der som pe­ka­de på kopp­ling­ar till mc-gäng­et Ban­di­dos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.