De tar över ord­fö­ran­de­klub­ban i Skär­hol­men

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus 070-680 67 50 [email protected]­rekt­press.se

Nu är det klart att Skär­hol­mens stads­dels­nämnd kom­mer få en cen­ter­par­tist som ord­fö­ran­de. Men be­sked om vem det blir drö­jer. Det blir Cen­ter­par­ti­et som får ord­fö­ran­de­ska­pet i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd. Det­ta en­ligt fle­ra käl­lor i Cen­ter­par­ti­et som Skär­hol­menDi­rekt va­rit i kon­takt med. Och det be­kräf­tas på par­ti­ets press­av­del­ning. – Det är helt klart att vi får ord­fö­ran­de­ska­pet i Skär­hol­men, sä­ger Li­sa Falk, press­sek­re­te­ra­re på Cen­ter­par­ti­et i Stock­holm stad. Men vem som kom­mer få sit­ta på ord­fö­ran­de­sto­len är fort­fa­ran­de oklart. Erik Sihl­berg (C) har sut­tit som er­sät- ta­re i stads­dels­nämn­den un­der förra man­dat­pe­ri­o­den, men han vill in­te ge någ­ra kom­men­ta­rer in­nan partiet har haft sin stäm­ma. – Vem det blir kom­mer be­stäm­mas på vår stäm­ma den 28 november, där vi kom­mer väl­ja re­pre­sen­tan­ter för al­la vå­ra upp­drag, sä­ger Li­sa Falk. Kan du sä­ga nå­got om vil­ka som är kan­di­da­ter till pos­ten? – Nej, ef­tersom vår no­mi­ne­rings­kom­mit­té fort­fa­ran­de ar­be­tar med att ta fram kan­di­da­ter­na kan jag in­te det. Men vi har ett an­tal med­lem­mar som bor där, så det kom­mer bli bra. Vil­ka frå­gor kom­mer ni dri­va lo­kalt? – Det är för ti­digt att sä­ga. Men ef­tersom vi har ett bor- gar­råd med an­svar för in­teg­ra­tion (Ka­rin Ernlund reds. anm.) känns det ex­tra spän­nan­de att få ta an­sva­ret för en stads­del som Skär­hol­men. Cen­ter­par­ti­et var det par­ti i stads­hu­set som fick lägst an­del av Skär­holms­bor­nas rös­ter i kom­mun­va­let. Men vem som får ord­fö­ran­de­ska­pet i sta­dens oli­ka nämn­der be­stäms i för­hand­ling­ar mel­lan de sty­ran­de par­ti­er­na.

FOTO: RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS

ERSÄTTS. Nu blir det cen­ter­par­ti­et som tar över ord­fö­ran­de­klub­ban i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd. Lo­re­na Delgado (V), ti­di­ga­re ord­fö­ran­de har fått plats i riks­da­gen, och Jan Jöns­son (L), ti­di­ga­re vice ord­fö­ran­de, är nu so­ci­al­bor­gar­råd i Stock­holm stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.