Så het var pre­miä­ren för ba­stun i Sätrasko­gen

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Panagiotis Columbus

I hel­gen var det ba­stupre­miär på Sätra­ba­det. Och det kun­de knap­past ha gått bätt­re – to­talt kom 80 per­so­ner och ba­da­de. – En su­per­suc­cé, sä­ger ba­stu­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Uje Brandelius.

SÄT­RA

I när­ma­re ett år har Sätrastrands­ba­dets ba­stu­för­e­ning käm­pat för att få till en ba­stu vid Sätra­ba­det. Och i hel­gen var det änt­li­gen dags för pre­miä­ren. – Det känns jät­te­bra, jag äls­kar att basta! Dels för att krop­pen mår så bra och dels för att man får så bra sam­tal med män­ni­skor man in­te skul­le ha snac­kat med an­nars. I ba­stun släp­per man sar­gen, sä­ger Uje Brandelius, ba­stu­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de. I vän­tan på en per­ma­nent ba­stu har en li­ten ba­stustu­ga på hjul rul­lats ned till Sätra­ba­det. Me­dan den värms upp tän­der Uje Brandelius och Ola Bis­ter en eld bred­vid. Pla­nen är att för­u­tom bastu­bad även bjus­sa på korv. Och redan de förs­ta tim­mar­na som ba­stun hål­ler öp­pet är in­tres­set stort. Många som pro­me­ne­rar för­bi stan­nar till och frå­gar om hur det fun­kar. – Det här är ju jät­te­bra när det är så kallt väder. Och de har ha­lal­korv ock­så! Jag ska sä­ga åt al­la mi­na kom­pi­sar att kom­ma hit, sä­ger en kvin­na och skic­kar ge­nast fle­ra snapchat-vi­de­os till si­na vän­ner. Jan- Erik Lars­son, s om egent­li­gen kom­mer från Ti­da­holm men är i om­rå­det för att häl­sa på sin ”ibland­bo”, är först ut att hop­pa in i ba­stun. Och han ger den tum­men upp. – Vi läs­te om det i tid­ning­en och jag nap­pa­de direkt! Ba­stun var jät­teskön, det är myc­ket bätt­re med vedel­dad ba­stu, luf­ten blir in­te li­ka torr där. Det blir som i Fin­land, sä­ger han.

Testra­ket

Den rul­lan­de ba­stun kom­mer stå på Sätra­ba­det i två hel­ger till och ska fun­ge­ra som en testra­ket för för­e­ning­ens egent­li­ga mål: en per­ma­nent ba­stu på plat­sen, som ska dri­vas av för­e­ning­en. Och pre­miär­hel­gen kun­de knap­past ha gått bätt­re. – Det gick fan­tas­tiskt – en su­per­suc­cé! To­talt kom 80 per­so­ner i al­la åld­rar i hel­gen och ba­da­de och al­la var så tack­sam­ma, de kun­de knappt tro att det var sant. Ef­ter de här hel­ger­na ska vi ut­vär­de­ra allti­hop och se hur vi ska gå vi­da­re med kom­mu­nen, sä­ger Uje Brandelius. Vad vill du häl­sa dem som in­te lyc­ka­des kom­ma för­bi i hel­gen? – Ni mis­sa­de nå­got, gör in­te om det! Det är en upp­le­vel­se för kropp och själ – su­per­här­ligt! Och just nu är det pre­cis la­gom tem­pe­ra­tur i vatt­net, man blir så­där här­ligt ad­re­nalin­fylld, full av gläd­je och lyc­ka. Sen sit­ter man och små­snac­kar med folk man ald­rig träf­fat och går in och bastar igen. Så kan man hål­la på i fy­ra-fem tim­mar.

FOTO: RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS

Runt 80 per­so­ner i al­la åld­rar loc­ka­des till ba­stun vid Sätra­ba­det i hel­gen. POP­PIS.

NÖJD. Bastu­en­tu­si­as­ten Jan-Erik Lars­son från Ti­da­holm ger ba­stun på Sätra­ba­det tum­men upp.

FRUK­TANS­VÄRT? Nej nej. ”Su­per­här­ligt”, sä­ger Uje Brandelius, ord­fö­ran­de i ba­stu­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.