Där­för höjs SL-kor­tet vid års­skif­tet

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Sta­dens eko­lo­ger får upp­dra­get att ta fram en tyd­li­ga­re stra­te­gi för hur djur- och växtar­ter­na som finns här i stan ska be­va­ras. – Vi kan ta vårt an­svar för mass­u­trot­ning­en, sä­ger mil­jö- och kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP). I takt med att Stock­holm byg­ger tving­as djur och väx­ter an­pas­sa sig till den för­änd­ran­de stads­mil­jön. Vis­sa ar­ter trivs i en ur­ban mil­jö me­dan and­ra får svårt att över­le­va. Nu vill de grön­blåa att det ska fin­nas en tyd­li­ga­re stra­te­gi för art­be­va­ring och läg­ger en mil­jon kro­nor på det­ta i bud­ge­ten för 2019. – Allt häng­er ihop. Tar man bort en sak så på­ver­kar det nå­got an­nat. Det har ti­di­ga­re va­rit otyd­ligt hur sta­den ska job­ba med den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, sä­ger mil­jö- och kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP).

Fem ar­ter ska pe­kas ut

Nu få eko­lo­ger­na i upp­drag att se över vil­ka ar­ter vi har här i stan, pe­ka ut fem ar­ter som ho­tas och ta fram för­slag på hur de­ras livsmil­jö­er kan stär­kas. Ar­ter­na som Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) tyc­ker att sta­dens ska sat­sa ex­tra på är bin, flad­der­möss, rov­fåg­lar, gro­dor och ek. – Vi har t i l l ex­em­pel myc­ket flad­der­musar­ter i skogen vid Lil­je­holms­ka­jen. Kan vi sam­ar­be­ta med fas­tig­hets­ä­ga­re och sät­ta upp flad­der­mus­hol­kar på hus­fa­sa­der och tak­ter­ras­ser kan vi gyn­na de­ras livsmil­jö, sä­ger Lu­hr. En an­nan sak som kan stär­ka dju­rens livsmil­jö­er är att be­va­ra gam­la träd som of­ta är hö­ga och bra boplat­ser för rov­fåg­lar och in­sek­ter. Även fler få­gel­hol­kar i hö­ga hus är bra då det har vi­sat sig att rov­fåg­lar loc­kas dit när boplat­ser på lands­byg­den för­svin­ner.

Holk­kar­ta och nya träd

Med en tyd­li­ga­re stra­te­gi kan ock­så be­fint­ligt ar­be­te i sta­dens mil­jö ses över så att det ock­så gyn­nar dju­ren och väx­ter­na som finns där. – I dag plan­te­rar vi träd, byg­ger par­ker och pla­ce­rar ut bloms­terur­nor. Frå­gan är om vi kan gö­ra det li­te smar­ta­re? Kan vi till ex­em­pel plan­te­ra körs­bärs­träd i stäl­let för rönn för att gyn­na bi­na? El­ler läm­na gräs­par­ti­er i par­ker där in­sek­ter kan va­ra? Ka­ta­ri­na Lu­hrs idéer är många. Hon fort­sät­ter ta upp ex­em­pel på åt­gär­der som till ex­em­pel att nytt­ja sta­dens lykt­stol­par där man skul­le kun­na sät­ta upp en biplat­ta el­ler ste­nar, väx­ter, mos­sa el­ler gö­ra en holk­kar­ta – en kar­ta som vi­sar var i stan det är stör­re be­hov av vis­sa hol­kar. En an­nan del av arbetet hand­lar om att in­for­me­ra pri­vat­per­so­ner, fas­tig­hets­ä­ga­re med fle­ra om vad var och en av oss kan gö­ra för att gyn­na dju­ren och väx­ter­na i vår om­giv­ning. – Att ha myc­ket oli­ka djur har ett vär­de. Det hand­lar in­te ba­ra om att det är ro­ligt att se djur i var­da­gen, vil­ket jag i och för sig ock­så tyc­ker, men att vi al­la ska ha nyt­ta av varann, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP).

FOTO: JO­SE­FI­NE THU­RE­SON KÄM­PE

Här vi­sar mil­jö- och kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) hur art­be­va­ran­de EKO- LOGISK. kan se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.