Så blir Skär­hol­mens nya 22-vå­nings­skra­pa

En skra­pa på 22 vå­ning­ar med träd­gård på ta­ket, 100 hy­res­rät­ter, kon­tor och plats för kul­tur. Det pla­ne­ras vid gym­na­si­e­tor­get bred­vid Skär­hol­men cent­rum. Näs­ta vec­ka kan du tyc­ka till om pla­ner­na.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Växt­klädd fa­sad, kul­tur i bot­ten och träd­gård på ta­ket. Stock­holms­hems pla­ne­ra­de 22-vå­nings­hus ska bli ”en sym­bol för nya Skär­hol­men”, en­ligt Stock­holms stad. Vi har de förs­ta bil­der­na.

SKÄR­HOL­MEN Det är kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­get Stock­holms­hem som ska flyt­ta sitt hu­vud­kon­tor till Skär­hol­men. I sam­ma ve­va – och i sam­ma hus – vill de pas­sa på att byg­ga cir­ka 100 nya hy­res­rät­ter och plat­ser för kul­tur­verk­sam­het. Allt det ska få plats i en 22 vå­ning­ar hög bygg­nad, pre­cis in­till Bred­holmstor­get vid Skär­hol­mens gam­la gym­na­si­um, nä­ra Skär­hol­men cent­rum. – Det er­sät­ter en bygg­nad som in­te an­vänds i dag och vi tror att det kom­mer bi­dra po­si­tivt till bå­de Skär­hol­men cent­rum och he­la Skär­hol­men, sä­ger Ni­na Mjaa­land, an­sva­rig plan­ar­ki­tekt på stads­bygg­nads­kon­to­ret. Höj­den var ti­di­ga­re pla­ne­rad till 24 vå­ning­ar, men sänk­tes till 18 ef­ter syn­punk­ter från Luft­farts­ver­ket. Men ef­ter en ra­dar­flytt har höj­den

Vi vill att den ska fun­ge­ra bå­de som en sym­bol för det nya Skär­hol­men och som ett nytt rikt­mär­ke att na­vi­ge­ra ef­ter.

nu lan­dat på to­talt 21 vå­ning­ar mot Bred­holmstor­get och 22 mot Port­holms­gång­en. – Det kom­mer helt klart bli den högs­ta bygg­na­den i Skär­hol­men cent­rum. Vi vill att den ska fun­ge­ra bå­de som en sym­bol för det nya Skär­hol­men och som ett nytt rikt­mär­ke att na­vi­ge­ra ef­ter, sä­ger Ni­na Mjaa­land.

Ökad trygg­het

I de tre un­ders­ta vå­ning­ar­na ska Stock­holms­hem ha sitt hu­vud­kon­tor med när­ma­re 300 ar­bets­plat­ser och även Kul­tur­hu­set stads­tea­tern kom­mer ha vis­sa lo­ka­ler där. I de öv­re vå­ning­ar­na blir det hy­reslä­gen­he­ter. – Plat­sen nu känns väl­digt öde och iso­le­rad. Vi hop­pas att det här ska bi­dra till myc­ket mer folk­liv och rö­rel­se på plat­sen. Hu­set kom­mer ha en­tré­er i var­je vä­der­streck och ak­ti­va bot­ten­vå­ning­ar, vil­ket för­hopp­nings­vis kom­mer le­da till en ökad känsla av trygg­het ef­tersom det all­tid kom­mer fin­nas ögon på plat­sen och män­ni­skor som rör sig där dyg­net runt. Dess­utom kom­mer he­la plat­sen bli grö­na­re, ef­tersom klät­ter­väx­ter kom­mer täc­ka he­la soc­kel­bygg­na­den, sä­ger Ni­na Mjaa­land. Pla­ner­na ska nu ut på sam­råd och mel­lan den 21 no­vem­ber och 19 de­cem­ber går det att tyc­ka till om och läm­na syn­punk­ter på pla­ner­na. Den 29 no­vem­ber hålls ett öp­pet hus om pro­jek­tet på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Skär­hol­men, kloc­kan 16.00 till 19.00.

plats för kul­tur­verk­sam­het och runt 100 nya hy­reslä­gen­he­ter. Det vill Stock­holms­hem byg­ga i Skär­hol­men. KON­TOR MED CIR­KA 300 AR­BETS­PLAT­SER, ILLUSTRATION: SÖDERBERG SÖDERBERG

Skär­holms­skra­pan sedd från Ek­holms­vä­gen. ILLUSTRATION: SÖDERBERG SÖDERBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.