Fors­ka­ren: Vad kan vi lä­ra oss av Skär­hol­men?

Fors­ka­re får hjälp av Skär­holms­bor att för­stå hur om­rå­dets fram­tid ska for­mas.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - SKÄR­HOL­MEN Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

– Det blir in­te all­tid som man tänkt sig, sä­ger Jo­nas Lind­ström och tit­tar sig runt på Skär­hol­mens cent­rums gi­gan­tis­ka par­ke­ring. När det bygg­des var det nor­ra Eu­ro­pas störs­ta. Ett rik­tigt skryt­byg­ge i fy­ra plan med plats för 4 000 bi­lar. Det finns till och med ett flyg­ledar­torn på det. Men fullt – det blev det ald­rig. – Sve­ri­ge gick från att va­ra ett av Eu­ro­pas fat­ti­gas­te län­der till ett av de ri­kas­te. Man vil­le vi­sa hur bra det går – Skär­hol­men cent­rum var som ett mo­nu­ment över det. Men man drog kanske i en väx­el för myc­ket, sä­ger Jo­nas Lind­ström. Han är dok­tor i so­ci­o­lo­gi på Sö­der­törns hög­sko­la och fors­kar bland an­nat om Skär­hol­mens fram­ti­da ut­veck­ling när över 4 000 nya bo­stä­der ska byg­gas i pro­jek­tet Fo­kus Skär­hol­men. På ons­dag ar­ran­ge­rar han ett sam­tal på Stads­tea­tern om Skär­hol­mens då, nu och fram­tid. Lä­ra av Skär­hol­men? För vad kan vi lä­ra oss av Skär­hol­men? Kon­fet­tin ef­ter Prins Ber­tils in­vig­ning för 50 år se­dan ha­de knappt hun­nit so­pas upp in­nan stads­de­len två da­gar se­na­re to­tal­så­gas i tid­ning­ar­na un­der ru­bri­ker som ”Riv Skär­hol­men!”. – Det sat­te igång ett jord­skred av ar­tik­lar. Jour­na­lis­ter, fors­ka­re och so­ci­o­no­mer åk­te ut hit för att se ”elän­det”. Man tog bil­der av barn i bland hög­hus och as­falt, lyf­te allt som in­te var bra, skrev om barn som snif­fa­de, sä­ger Jo­nas Lind­ström. Jour­na­lis­ter, fors­ka­re och so­ci­o­no­mer åk­te ut hit för att se ’elän­det’. Fil­mer som Ste­nan­sik­tet, där brå­ki­ga ung­doms­gäng drar runt i Skär­hol­men och Has­se och Ta­ges film Äp­pel­kri­get, där en gre­ve ris­ke­rar att tving­as flyt­ta till Skär­hol­men, spri­der bil­den yt­ter­li­ga­re. – Det var en pro­blem­bild som spreds över he­la lan­det och Skär­hol­men, som var kro­nan på ver­ket på det mo­der­na stads­byg­gan­det, fick i stäl­let bli en sym­bol för en vi­sion som in­te blev som man tänkt sig. Och så har det bara fort­satt. Barn och unga som väx­er upp här får är­va den stig­ma­ti­se­ra­de bil­den. Man får in­te va­ra stolt över sin hem­ort. Hur rätt­vis är bil­den? – Den är väl­digt orätt­vis. Visst fanns det pro­blem och en viss sub­stans i kri­ti­ken, men pro­ble­met var att de som fak­tiskt bod­de i Skär­hol­men ald-

Vil­ket är det in­bygg­da felet i Skär­hol­men? Och hur ska det und­vi­kas när tu­sen­tals nya bo­stä­der för förs­ta gång­en på länge ska byg­gas? Det, och myc­ket mer, ska dis­ku­te­ras i Skär­hol­men näs­ta vec­ka.

rig fick kom­ma till tals. And­ra ak­tö­rer tog tolk­nings­fö­re­trä­det. Men det fanns pro­blem. Ett av de vik­ti­gas­te var att man ald­rig tänk­te på ” li­vet mel­lan hu­sen” när man bygg­de Skär­hol­men, me­nar Jo­nas Lind­ström. Och när de nya sam­häl­le­na väx­te fram var de få som frå­ga­de de bo­en­de hur det vil­le ha det. Såg in­te bak­si­dan Sam­ti­digt: sto­ra barn­kul­lar, en ny tid och ett bo­stads­ö­ver­skott som le­der till att män­ni­skor med miss­bruk och so­ci­al pro­ble­ma­tik pla­ce­ras i för­or­ter­na – det var ju där det fanns le­di­ga lä­gen­he­ter. – Det var en helt an­nan tid på 60-ta­let. En ny ton­årskul­tur väx­te fram, det var mel­lanöl och hasch, och de vux­na blev tag­na på säng­en. Många var för­blin­da­de av fram­tids­tron och fat­ta­de in­te den bak­si­da som väx­te fram. Det var först på 70-ta­let som man bör­ja­de mär­ka att det in­te gick så bra för ar­be­tar­klas­sens barn, sä­ger Jo­nas Lind­ström. Det är sam­ma struk­tu­rer då som nu. Med skill­na­den att po­la­ri­se­ring­en mel­lan in­nerstad och för­ort bara har vux­it än­nu tyd­li­ga­re de se­nas­te 50 åren, sä­ger Jo­nas Lind­ström. Men har är po­si­tiv in­för fram­ti­den. I Skär­hol­men finns allt som kan be­hö­vas – bra in­fra­struk­tur, nä­ra till bå­de na­tur och ser­vice. Och sam­ti­digt som tu­sen­tals nya bo­stä­der ska byg­gas finns nu bå­de bo­en­de och lo­ka­la or­ga­ni­sa­tio­ner som gör si­na rös­ter hör­da. – Ti­di­ga­re har ak­tö­rer of­ta kom­mit ut­i­från, med en väl- vil­lig men na­iv ”vi-vet-vad­ni-be­hö­ver”-in­ställ­ning. Men nu finns or­ga­ni­sa­tio­ner som Mitt127, som är ex­per­ter på Skär­hol­men och som vi­sar att sam­hälls­bygg­nad in­te bara är bo­stä­der – det häng­er ihop med så myc­ket an­nat. Vill man verk­li­gen le­va upp till de fi­na or­den om sam­ver­kan och del­ak­tig­het är det så man mås­te job­ba. Tror du att bil­den av Skär­hol­men kom­mer för­änd­ras? – Jag tror den re­dan är på väg att gö­ra det. Och i takt med att Stock­holm väx­er kom­mer al­la in­te kun­na bo i in­ners­tan. Det är när de bar­riä­rer­na bryts som folk kom­mer in­se att det är in­te så to­kigt att bo här som de läst.

När par­ke­rings­hu­set i Skär­hol­mens cent­rum bygg­des rym­des 4000 bi­lar. Det blev ald­rig fullt.

FOTO: U SIMONSSON

Kon­fet­tin ef­ter Prins Ber­tils in­vig­ning för 50 år se­dan ha­de knappt hun­nit so­pas upp in­nan stads­de­len to­tal­så­gas i tid­ning­ar­na. Då fick in­te de ny­bliv­na skär­holms­bor­na en chans att kom­ma till tals, sä­ger fors­ka­ren Jo­nas Lind­ström.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.