Vem är bud­ge­ten för?

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Itakt med att hu­vud­sta­den väx­er, ökar seg­re­ga­tio­nen. Stock­holm är en stad som jag kan ta för gi­vet. Syd­väst­ra Stock­holms grö­na oa­ser, in­nersta­dens vack­ra ar­ki­tek­tur och ute­ser­ve­ring­ar­na på som­rar­na. Sta­den har gjort sig för­tjänt nam­net Nor­dens Venedig. Myc­ket ser ut att ut­veck­las de kom­man­de åren. Först För­bi­fart Stock­holm och nu Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn. Två mo­tor­vä­gar som kom­mer att av­las­ta den nu­va­ran­de mo­tor­vä­gen re­spek­ti­ve Glömsta­vä­gen. Två mo­tor­vä­gar som blir en ef­fek­tiv ring­väg runt in­ners­tan. Bra! Det mås­te bli enkla­re att ta sig runt i sta­den, ut­an att drab­bas av oänd­li­ga kö­er och stopp i tra­fi­ken, in­te minst för am­bu­lans, brand­bil och po­lis. Des­sa mo­tor­vä­gar kom­mer att till­sam­mans med Spår­väg Syd bin­da ihop sta­dens oli­ka de­lar. Nya bo­stä­der pla­ne­ras och byggs. Vi be­hö­ver en bland­ning av bo­stä­der i Stock­holm. Unga vux­na mås­te kun­na få till­gång till egen bo­stad! Riv­ning­en av Spendrups gam­la bryg­ge­ri­er i Vår­by är nu i full fart. Om någ­ra år står kanske den nya stads­de­len Vår­by ud­de helt klar. För­hopp­nings­vis blir det en stads­del som kan ge min hem­ort Vår­by ett bätt­re ryk­te. Men kom­mer seg­re­ga­tio­nen, kri­mi­na­li­te­ten och vål­det i Stock­holm att mins­ka i fram­ti­den? Är ut­veck­ling­en på väg i rätt rikt­ning? SL:s pri­ser fort­sät­ter att öka och vi hör om skjut­ning­ar allt of­ta­re. Till er po­li­ti­ker som styr: Hur går det egent­li­gen med mil­jötän­ket? Upp­munt­rar in­te höj­da pri­ser på SL­kort trots för­se­ning­ar, till att bi­lis­ter fö­re­drar just bi­len? De nya mo­tor­vä­gar­na som ska av­las­ta de nu­va­ran­de vägar­na, upp­munt­rar ock­så till att

För­hopp­nings­vis blir det en stads­del som kan ge min hem­ort Vår­by ett bätt­re ryk­te.

man hell­re väl­jer bi­len, när SL in­te hål­ler. Det loc­kar i al­la fall mig. Jag sit­ter hell­re be­kvämt bakom en ratt, än står i en full­prop­pad vagn, fast i en tun­nel. Lå­gin­komst­ta­ga­re drab­bas av höj­da pri­ser. Kon­se­kven­sen blir öka­de klyf­tor i sam­häl­let. Jag har ti­di­ga­re ar­gu­men­te­rat för att det bor­de va­ra en själv­klar­het för al­la att kun­na ta sig runt i sin egen stad. Jag för­står att man in­te kan sän­ka pri­ser­na hur myc­ket som helst. Men för­se­ning­ar­na och ka­o­set som upp­står, är ing­en rim­lig för­kla­ring till de höj­da pri­ser­na. Och så kri­mi­na­li­te­ten. Är ett sträng­a­re och rätt­vi­sa­re rätts­sy­stem lös­ning­en? Hur gör vi, för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen och bi­dra till en tryg­ga­re stad? Al­la stockholmare bär ett an­svar till det. Låt oss enas i kär­le­ken till vår stad och kom­ma med lös­ning­ar.

CHRISTIAN YOUHANA 19 år, bor i Vår­by gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.