Grönt ljus för nya hus vid Sö­der­hol­men

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

300 nya bo­stads­rät­ter, två nya för­sko­lor och en ny Sö­der­holms­sko­la. Det in­ne­hål­ler de­talj­pla­nen för Sö­der­hol­men, som nu kan få grönt ljus. Sko­lan ska byg­gas ut och på sikt ha plats för 900 ele­ver. Sam­ti­digt ska fot­bolls­pla­nen byg­gas om till en mind­re konst­gräs­plan och strå­ket ner till Jo­han­nes­dals­ba­det ska bli bätt­re. Bland de bli­van­de gran­nar­na har pla­nen väckt en hel del ils­ka. Hu­sen är för höga tyc­ker de och för­stör om­rå­dets ka­rak­tär. 73 per­so­ner har skri­vit un­der en pro­test. Fle­ra har ock­så re­a­ge­rat på att gång­tunn­lar ska för­svin­na. Ef­ter syn­punk­ter­na har höj­den på någ­ra av bygg­na­der­na sänkts och ett bo­stads­kvar­ter har ta­gits bort ur pla­ner­na. Gång­tunn­lar­na kom­mer dock för­svin­na en­ligt nu­va­ran­de plan. Be­slu­tet tas i stads­bygg­nads­nämn­den på tors­dag, ef­ter att den här tid­ning­en skic­ka­des till tryck.

Bygg fler hy­res­rät­ter! Vå­ra barn mås­te kun­na flyt­ta hem­i­från! Jag vill in­te de­la rum med min svär­mor!

Kon­sult­fö­re­ta­get Tyréns har in­ter­vju­at kvin­nor i Vår­berg för ett forsk­nings­pro­jekt. Många le­ver i trång­bodd­het och svart­kon­trakt och i en de­battar­ti­kel i Da­gens sam­häl­le ef­ter­frå­gar Tyréns bland an­nat att kom­mu­ner ska vå­ga stäl­la so­ci­a­la krav på byggak­tö­rer.

Så kan de nya bo­stä­der­na vid Sö­der­hol­men se ut när de står kla­ra. VI­SION. FOTO: ARKITEMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.