Or­tens bäs­ta po­et ska ut­ses

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Vem är or­tens bäs­ta po­et? Ti­di­ga­re un­der hös­ten har för­orts­mäs­ter­ska­pet i po­etry slam hål­lit del­täv­ling­ar i or­ter run­tom i lan­det och nu har tu­ren kom­mit till nor­ra Bot­kyr­ka. Näs­ta sön­dag möts åt­ta lo­ka­la po­e­ter i Fitt­ja­sko­lans au­la. Med eg­na tex­ter ska de på tre mi­nu­ter över­ty­ga en stjärnspäc­kad ju­ry med bland an­nat Nors­borgs po­et Da­ni­el Boya­ci­oglu, Storvre­tens rap­pa­re Raw­da, och skå­de­spe­la­ren Roy Rizk från Al­by – och en slump­mäs­sigt ut­vald ju­ry från publi­ken – om att de ska få re­pre­sen­te­ra Bot­kyr­ka i fi­na­len i de­cem­ber. Kon­fe­ren­ci­er är ko­mi­kern Me­lo­dy Fars­hin och in­trä­det är gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.