Grön­blåa stop­par bygg­plan i Vår­berg

Vill byg­ga rad­hus i stäl­let – kri­ti­se­rad plan på åter­re­miss.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Ett kvar­ter med 160 nya lä­gen­he­ter i det pla­ne­ra­de om­rå­det vid Sö­der­holms­sko­lan skic­kas till­ba­ka till rit­bor­det. Nu vill de grön­blåa se om det går att byg­ga rad­hus på plat­sen i stäl­let.

Ett kvar­ter med 160 nya lä­gen­he­ter skic­kas till­ba­ka till rit­bor­det. Nu vill de grön­blåa se om det går att byg­ga rad­hus i stäl­let för lä­gen­he­ter vid Sö­der­holms­sko­lan i Vår­berg.

VÅR­BERG Se­dan 2015 har sta­den job­bat med pla­nen för om­rå­det kring Sö­der­holms­sko­lan och i tors­dags var det dags för stads­bygg­nads­nämn­den att god­kän­na de­talj­pla­nen: 300 nya bo­stads­rät­ter, två nya för­sko­lor och en ny Sö­der­holms­sko­la med plats för 900 ele­ver. Pla­nen god­kän­des av den nya grön­blåa ma­jo­ri­te­ten. Men ba­ra del­vis. Ett av de två pla­ne­ra­de kvar­te­ren, det som skul­le lig­ga på det som idag är sko­lans grus­plan och be­stå av cir­ka 160 nya lä­gen­he­ter, skic­ka­des till­ba­ka till rit­bor­det. I stäl­let för hög­hus på fy­ra till sex vå­ning­ar vill po­li­ti­ker­na se om det går att byg­ga stads­rad­hus på plat­sen. – Vi är med­vet­na om att det är sent i pro­ces­sen, men vi vill se om det är möj­ligt att an­pas­sa pro­jek­tet bätt­re till kring­mil­jön och höjd­land­ska­pet. Det är ett fint och unikt om­rå­de som vi vill an­vän­da på bäs­ta sätt, sä­ger Jo­a­kim Lar­s­son (M), stads­bygg­nads­bor­gar­råd.

Har väckt ils­ka ti­di­ga­re

Bland gran­nar i det när­lig­gan­de rad­hus­om­rå­det har pla­ner­na se­dan ti­di­ga­re väckt ils­ka. Hu­sen som pla­ne­ra­des var för höga och skul­le för­stö­ra om­rå­dets ka­rak­tär, tyck­te de. 116 rad­hus­bor un­der­teck­na- de en ge­men­sam pro­test. De tyck­te att rad­hus skul­le va­ra ett bätt­re al­ter­na­tiv, nå­got som även Li­be­ra­ler­na lo­va­de i val­rö­rel­sen. Björn Ljung ( L), grupple­da­re i stads­bygg­nads­nämn­den, är nöjd över att det nu kan bli verk­lig­het.

”Blir myc­ket bätt­re”

– Det är bätt­re med tryg­ga och smart pla­ne­ra­de kvar­ter än ett en­si­digt fo­kus på fri­stå- en­de, gle­sa hög­hus. Det här kom­mer att bli myc­ket bätt­re på plat­sen, sä­ger han. Ti­di­ga­re stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det och nu­va­ran­de op­po­si­tions­bor­gar­råd Jan Va­le­skog (S) är kri­tisk till änd­ring­en. – Åter­i­gen ser vi hur de för­se­nar och stop­par bo­stä­der. Det­ta vik­ti­ga pro­jekt skul­le kun­na ha på­bör­jats re­dan näs­ta år. Man an­vän­der sam­ma ar­gu­ment som ti­di­ga­re, att fler­bo­stads­hu­sen lig­ger för nä­ra små­hus och rad­hus. Man sä­ger att man vill ha blan­dat byg­gan­de, men stop­par pro­jekt som fak­tiskt skul­le upp­nå det, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Slut­na kvar­ter

Men att det skul­le bli fär­re bo­stä­der och att pro­jek­tet nu för­se­nas, hål­ler in­te Jo­a­kim Lar­s­son med om. Ge­nom att byg­ga i slut­na kvar­ter på and­ra plat­ser kan an­ta­let bo­stä­der bli li­ka många, me­nar han. – In­nan års­skif­tet kom­mer vi ve­ta om det här är möj­ligt, så tidsa­spek­ten gör vi in­te hel­ler av­kall på. Finns möj­lig­he­ten att se över struk­tu­ren i pro­jek­tet så gör vi det. Vi vill se till att det som byggs hål­ler hög kva­li­tet, in­te ba­ra räk­na vo­ly­mer och an­tal bo­stä­der över tid. Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Man sä­ger att man vill ha blan­dat byg­gan­de, men stop­par pro­jekt som fak­tiskt skul­le upp­nå det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.