HÖGUTBILDADE ABEL SÖK­TE 273 JOBB – AL­LA SA NEJ

Nu har han topp­jobb hos Ham­mar­by. ”Fö­re­tag mås­te se kom­pe­ten­sen i för­or­ten.”

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Kom­mer du från ”fel” om­rå­de och har in­te ”rätt” kon­tak­ter räc­ker det in­te all­tid med en bra utbildning. Abel Abra­ham vet. Trots en mas­terex­a­men sök­te han 273 jobb in­nan han fick napp. Nu har han fått pris som årets re­van­schist. BREDÄNG I dag är Bredängs­bon Abel Abra­ham chef för sam­hälls­an­svar på Ham­mar­by fotboll. Han job­bar med det han brin­ner för – att hjäl­pa and­ra och fick ny­li­gen pris som Årets re­van­schist av Frys­hu­set. Men vägen dit, den var helt an­nat än spikrak. Hans för­äld­rar kom­mer från Eri­trea. Själv är han född och upp­vux­en i Rin­ke­by. Han läs­te på uni­ver­si­tet i fle­ra år, ploc­ka­de hem bå­de en kan­di­dat- och mas­terex­a­men. Men när det var dags att sö­ka jobb ef­ter ut­bild­ning­en tog det stopp. – Jag sök­te 273 jobb ef­ter uni­ver­si­te­tet. Av dem fick jag kom­ma på en en­da förs­ta in­ter­vju, men gick in­te vi­da­re, sä­ger han. Ba­ra au­to­svar Res­ten av an­sök­ning­ar­na? 272 styc­ken au­to­matsvar. ” Tack för din an­sö­kan”. – Det var en ut­ma­ning. Man kom­mer till en punkt där man kän­ner att shit, hur myc­ket mer ska jag be­hö­va an­stränga mig? Men nå­gon­stans viss­te jag att det skul­le släp­pa till slut, ba­ra nå­gon var vil­lig att ge mig en chans. Var­för tror du att det gick så trögt? – Del­vis på grund av mitt namn och min bak­grund. Men jag tror ock­så att det hand­lar om att vi gått från en tid där utbildning var det

Fle­ra fö­re­tag skul­le kun­na växa om de ba­ra såg den kom­pe­tens som finns här.

mest vä­sent­li­ga till att det i dag mer hand­lar om nät­verk och so­ci­alt ka­pi­tal. Då blir det svå­ra­re för oss som kom­mer från so­cio­e­ko­no­miskt sva­ga om­rå­den. Vi kän­ner ”fel” män­ni­skor, jag var bland de förs­ta i min um­gäng­eskrets som stu­de­ra­de på uni­ver­si­te­tet och kän­de ing­en som kun­de hjäl­pa mig. Det blir en klass­frå­ga ock­så. Till slut fick Abel Abra­ham in en fot. Först som pro­jek­tan­ställd på dam-EM i fotboll, sen som bi­trä­dan­de bil­jet­t­an­sva­rig för Ham­mar­by. Nu job­bar han med Ham­mar­by­pro­jek­tet ”Sam­hälls­mat­chen”, vars mål bland an­nat är att hjäl­pa unga och ny­an­län­da i ar­be­te. Ut­ma­nar fö­re­ta­gen Han tyc­ker att fler fö­re­tag bor­de an­stränga sig för att få in fler män­ni­skor med oli­ka bak­grun­der – åka till för­or­ter, mö­ta ung­do­mar där, kny­ta kon­tak­ter och vi­sa dem möj­li­ga kar­riärs­vä­gar. – Här bor jät­te­bra, jät­te­driv­na män­ni­skor som in­te vill nå­got an­nat än att bi­dra. Och de har en kom­pe­tens många fö­re­tag in­te är va­na vid. De bäs­ta ar­bets­plat­ser­na är de som har en stor mix av män­ni­skor med oli­ka bak­grund där al­la lär av varand­ra. Fle­ra fö­re­tag skul­le kun­na växa om de ba­ra såg den kom­pe­tens som finns här. Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

ÖPP­NAR DÖR­RAR. Abel Abra­ham sök­te 273 jobb, ut­an att få napp. Nu job­bar han för att unga och ny­an­län­da lät­ta­re ska få in en fot i ar­bets­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.