Fri­tids­går­dar­na upp­hand­las – igen

Nu är det klart. Skär­hol­mens fri­tids­går­dar och parkle­kar ska upp­hand­las igen. Det be­slu­ta­de stads­dels­nämn­den i vec­kan.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Den 14 no­vem­ber näs­ta år går nu­va­ran­de av­tal för fri­tids­verk­sam­he­ten i Skär­hol­men ut, och i för­ra veckans nämnd­mö­te god­kän­de stads­de­lens po­li­ti­ker att en ny upp­hand­ling ska gö­ras. Frå­gan har va­rit en het po­li­tisk po­ta­tis i Skär­hol­men. När de röd­grö­na tog över 2014 vil­le de åter­kom­mu­na­li­se­ra fri­tids­går­dar­na. Men ef­ter hår­da pro­tes­ter från bland an­nat fri­tids­per­so­nal och ung­do­mar var de tvung­na att bac­ka. Blev ned­rös­ta­de När be­slu­tet åter­i­gen var up­pe i tors­dags kom inga för­slag från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et om att åter­kom­mu­na­li­se­ra fri­tids­verk­sam­he­ten. Men de tyck­te stads­de­len skul­le läg­ga ett eget an­bud i upp­hand­ling­en.

Om man som ni fö­re­slår att sam­häl­let mår bra av kon­kur­rens bor­de för­valt­ning­en ock­så va­ra med och läg­ga ett an­bud.

– Om man som ni fö­re­slår att sam­häl­let mår bra av kon­kur­rens bor­de för­valt­ning­en ock­så va­ra med och läg­ga ett an­bud, sa Sa­lar Rashid (S). Men för­sla­get rös­ta­des ned av den grön­blå ma­jo­ri­te­ten. Nu vän­tar allt­så en ny upp­hand­ling. Fo­kus i av­ta­let ska va­ra kva­li­tet, ut­veck­ling och en stör­re flex­i­bi­li­tet ”för att kun­na mö­ta fram­ti­da be­hov och ut­ma­ning­ar”. Be­slu­tet att om att de kom­mu­na­la fri­tids­går­dar­na i stäl­let skul­le dri­vas på ent­re­pre­nad fat­ta­des av Al­li­an­sen 2012. Se­dan 2013 har de dri­vits av stif­tel­sen Frys­hu­set.

FO­TO: ARKIVBILD

VEM TAR ÖVER? I dag drivs Vår­går­den och stads­de­lens and­ra fri­tids­går­dar av Frys­hu­set. Vem som tar över näs­ta år åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.