Po­li­sen för­stär­ker ef­ter brand

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag ut­bröt en brand i Sät­ra cent­rum, som läm­na­de he­la cent­ru­met ström­löst. Nu stär­ker po­li­sen upp i om­rå­det. Strax in­nan kloc­kan 23 nat­ten till sön­dag bör­ja­de det brin­na i en käl­lar­lo­kal i Sät­ra cent­rum. Kraf­tig rök upp­stod och he­la cent­ru­met blev ström­löst när en el­cen­tral för­stör­des i bran­den. ” Bran­den ha­de kun­nat för­stö­ra he­la cent­rum om in­te rädd­nings­tjäns­ten kom­mit dit snabbt”, skri­ver po­li­sen i Skär­hol­men på sin Fa­ce­book­si­da, där de ef­ter­ly­ser tips från all­män­he­ten. Po­li­sen miss­tän­ker att bran­den är an­lagd och har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord­brand. Ef­ter hän­del­sen ska po­li­sen nu stär­ka sin när­va­ro i Sät­ra. – Ef­tersom det var ett all­var­ligt brott har vi satt in ex­tra re­sur­ser för att job­ba trygg­hets­ska­pan­de i om­rå­det, bå­de un­der går­da­gen och i kväll, sä­ger Robin, tjänst­gö­ran­de ope­ra­tiv ko­or­di­na­tor på Skär­holmspo­li­sen. Vill se fler vux­na ute Han vill in­te upp­ge sitt ef­ter­namn ef­tersom han van­ligt­vis job­bar som spa­na­re i om­rå­det. Även i Vår­berg ska po­li­sen nu stär­ka upp sin när­va­ro. – Där har det in­te hänt nå­got all­var­ligt, men vi har märkt av att det har va­rit li­te då­lig stäm­ning. När sånt hän­der ser vi till att va­ra där ex­tra myc­ket, sä­ger han. Han skul­le vil­ja se fler vux­na som rör sig ute på kväl­lar­na. – Vi sam­ver­kar med so­ci­al­tjäns­ten, fäl­ta­re och ord­nings­vak­ter. Men det vi sak­nar mest i cent­rum­mil­jö­er­na är för­äld­rar­na till de ung­do­mar som häng­er där. Och det gäl­ler in­te ba­ra nu ut­an i stort sett all­tid, sä­ger han.

Ef­tersom det var ett all­var­ligt brott har vi satt in ex­tra re­sur­ser.

FO­TO: LÄSARBILD

BRANDSKADAT. Föröd­el­sen var stor i de käl­lar­lo­ka­ler där det brann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.