Lär kän­na gran­nen med jul­mat

SkärholmenDirekt - - NEWS - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Tan­ken är att man ska lä­ra kän­na varand­ra me­dan man äter mat.

Jul­mat från värl­dens al­la hörn, lu­ci­a­tåg, ett växt­hus ma­de in Vårberg och någ­ra fler ”hej”. Näs­ta vec­ka ska Vår­bergs cent­rum bli li­te mer som ett var­dags­rum. – Det är ba­ra att kom­ma med ma­ten och stäl­la den på bor­det, al­la är väl­kom­na! Med­bor­gar­vär­den Hallex Ber­ry Ny­a­me och konst­nä­ren och Vår­bergs­bon Ani­ta Wern­ström är tag­ga­de. Näs­ta vec­ka kom­mer det bli full rul­le i Vårberg cent­rum. På lör­da­gen ar­ran­ge­rar med­bor­gar­vär­dar­na ett stort jul­bord i cent­ru­met. Det blir lu­ci­a­tåg, tom­tar och julpys­sel och al­la får ta med mat de vill bju­da på. – Än så länge har någ­ra pax­at per­sisk mat, ni­ge­ri­ansk mat och in­diskt. Präs­ten i kyr­kan kom­mer med gröt och hand­lar­na här ska bju­da på pep­par­ka­kor och glögg. Det vi­sar på uni­ty, al­la ser sam­ma be­hov av kom­ma på lös­ning­ar till­sam­mans, sä­ger Hallex Ber­ry Ny­a­me.

Lär kän­na din gran­ne

Pro­ble­met? Otrygg­he­ten, som är bland den högs­ta i Stock­holm en­ligt sta­dens mät­ning­ar. En an­led­ning till det tror med­bor­gar­vär­dar­na är att många som bor i om­rå­det in­te kän­ner varand­ra, bland an­nat för att in- och ut­flytt­ning­en är hög i stads­de­len. Jul­bor­det är en del av ett stör­re pro­jekt, där med­bor­gar­vär­dar­na vill få fler att sä­ga ”hej” till si­na gran­nar. – Tan­ken är att man ska lä­ra kän­na varand­ra me­dan man äter mat, gå runt och ming­la. Då kanske man kan häl­sa på varand­ra även ef­teråt – kän­ner man igen nå­gon och häl­sar kom­mer man in­te bli rädd när man ser den per­so­nen sent på nat­ten, sä­ger Hallex Ber­ry Ny­a­me.

Ska bli ett var­dags­rum

Någ­ra da­gar in­nan, på tors­da­gen, ska det ock­så bli mer fa­mil­jär käns­la i cent­ru­met. Då har näm­li­gen Tors­dags­klub­ben ver­nis­sage för hös­tens sto­ra pro­jekt – att åter­ska­pa ett av de växt­hus som fanns i cent­ru­met när det var nytt. – Var­je vec­ka har vi till­sam­mans med bar­nen ska- pat väx­ter till­sam­mans och den 13 de­cem­ber in­vi­ger vi konst­ver­ket. Då vill vi ock­så bju­da in al­la Vår­bergs­bor att skän­ka stick­ling­ar el­ler blom­kru­kor från sitt hem, som ock­så kan stå där, sä­ger Ani­ta Wern­ström. Må­let är att gö­ra om cent­ru­met till li­te mer av ett var­dags­rum, för­kla­rar hon, och upp­munt­rar Vår­bergs­bor att tag­ga bil­der från si­na eg­na var­dags­rum med #Vår­bergsvar­dags­rum på so­ci­a­la me­di­er. – Var­dags­rum kan se väl­digt an­norlun­da ut, men ge­men­samt för dem är att det är plat­ser som är tryg­ga och bju­der in till mö­ten. Så det vi vill ut­fors­ka är om cent­ru­met och and­ra of­fent­li­ga plat­ser ock­så kan fun­ge­ra som var­dags­rum, sä­ger Ani­ta Wern­ström.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

”Man ska ming­la, äta och pyss­la. Det blir myspys för he­la Vårberg och näs­ta gång män­ni­skor ses hop­pas vi att de ska sä­ga ’hej’ till varand­ra”, sä­ger Hallex Ber­ry Ny­a­me och Ani­ta Wern­ström. BJU­DER IN TILL JUL­BORD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.