SOMMARSOL I SÄTRA – SKÄRGÅRDEN FLYT­TAR IN

På Sätra vård- och om­sorgs­bo­en­de trot­sar man de­cem­ber­mörk­ret med ett sol­rum.

SkärholmenDirekt - - NEWS - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Våg­skvalp, va­jan­de vass och vind. Och en sol som vär­mer. Sam­ti­digt som de­cem­ber­mörk­ret fal­ler i res­ten av 127-om­rå­det drö­jer sig som­ma­ren kvar i ett li­tet rum på Sätra vård- och om­sorgs­bo­en­de. SÄTRA Ut­an­för fal­ler en bland­ning av regn och snö, sam­ti­digt som mörk­ret re­dan bör­jar läg­ga sig. Men i ett li­tet rum i Sätra sti­ger pre­cis en sommarsol, sam­ti­digt som en ljuv som­mar­bris sme­ker vå­ra an­sik­ten och får vas­sen att vag­ga. – Här kan man sit­ta och dröm­ma sig bort, sä­ger Ingrid Ols­son.

”Är pre­cis som hem­ma”

Hon är 77 år och har bott på Sätra vård- och om­sorgs­bo­en­de i 1,5 år. Hon minns in­te rik­tigt att hon har va­rit i sol­rum­met ti­di­ga­re, men hon gil­lar det. Sol­glas­ö­go­nen som finns till lån, de skip­par hon. Hon är ju gam­mal Ble­kinge­bo. – Det är pre­cis som hem­ma i Karls­hamn! Ha­vet och ste­nar­na där ser ut så, det är näs­tan så man vill hop­pa i vatt­net el­ler sit­ta och fis­ka med ett met­spö. Och att hö­ra vå­gor­na – det är fan­tas­tiskt, sä­ger hon och skrat­tar.

Sol­lam­por och vär­me

An­ne­lie Bi­rath, en­hets­chef på bo­en­det, har knap­pat in in­ställ­ning­ar­na ”Björkö” och 25 gra­der på kon­troll­pa­ne­len och ta­git på sig sol­glas­ö­gon mot de star­ka sol­lam­por­na. – Det finns and­ra sol­rum som är mer åt Mal­lor­ca-hål­let. Men vi tog skärgården, för det är där de fles­ta av vå­ra bo­en­de har va­rit. Det blir väl­digt fi­na sam­tal här in­ne mel­lan per­so­na­len och de bo­en­de, de minns till­ba­ka hur de tjä­ra­de bå­tar el­ler ba­da­de på som­rar, sä­ger hon. Sol­rum­met är upp­skat­tat av de bo­en­de, det är An­ne­lie Bi­rath sä­ker på. – Vi mär­ker hur de gil­lar att sit­ta här och hur gla­da de är när de går här­i­från. Och även om de kanske in­te minns vad de gjort un­der da­gen le­ver den käns­lan av att ha haft en bra dag kvar.

Nytt ak­ti­vi­tets­cen­ter

I vå­ras öpp­na­de ett ak­ti­vi­tets­cen­ter för al­la över 65 år i Skärholmen, Sätra, Vårberg och Bredäng på Sätra vård och om­sorgs­bo­en­de. Även de kan pas­sa på att nju­ta av li­te som­mar mitt i vin­tern. – Det är li­te för­vir­ran­de att va­ra in­om­hus och so­len ly­ser på en. Men det är skönt! Sol ska man ha, det blir man glad av, sä­ger Ingrid Ols­son.

DRÖM­MER SIG BORT. ”Sol ska man ha, det blir man glad av. Sånt här bor­de man ha li­te över­allt”, sä­ger Ingrid Ols­son, som dröm­mer sig bort till Karls­hamn i sol­rum­met. FO­TO: CLAUDIO BRITOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.