Nu får po­lis och stads­del rikt­lin­jer för min­nes­plat­ser

SkärholmenDirekt - - NEWS - Cla­rence Fren­ker

Det ska bli ob­li­ga­to­riskt att åter­vin­na matav­fall i Stock­holm. Det fö­re­slår sta­dens av­falls­nämnd, som vill att det blir verk­lig­het för sta­dens hus­håll från 2023. STOCK­HOLM Den 6 de­cem­ber fat­tar av­falls­nämn­den be­slut om att in­fö­ra ob­li­ga­to­risk matav­fallsin­sam­ling i Stock­holms stad. Ef­ter en re­miss­run­da vän­tas det he­la klub­bas ige­nom i kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der hös­ten 2019 och gäl­la för sta­dens hus­håll från och med 2023. – Var fjär­de mat­kas­se som vi bär hem från mat­af­fä­ren slängs i so­por­na, det är ett enormt slö­se­ri. I ett håll­bart sam­häl­le mås­te vi mins­ka matsvin­net men även se till att res­ter­na som slängs tas om hand, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) mil­jö- och kli­mat­bor­gar­råd i Stock­holms stad. Stock­holms stad har ti­di­ga­re änd­rat av­fall­s­tax­an som gjort matav­fallsin­sam­ling gra­tis för fler­bo­stads­hus. Ny­li­gen gjor­des ock­så en ju­ste­ring i tax­an där re­stau­rang­er som in­te sor­te­rar matav­fall får en hög­re kost­nad. För verk­sam­he­ter är ska matav­fallså­ter­vin­ning bli ob­li­ga­to­riskt re­dan från 2021. – Vi tror att ti­den är mo­gen för att gö­ra matav­fallsin­sam­ling till en mo­dern stan­dard i Stock­holms stad. Det är in­te läng­re ak­tu­ellt att slö­sa bort re­sur­ser som kan bli biobräns­le till bus­sar och göd­sel till eko­lo­giskt lant­bruk, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS / AN­DERS J LARSSON

OB­LI­GA­TO­RISKT. Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), mil­jö- och kli­mat­bor­gar­råd i Stock­holms stad, an­ser att ob­li­ga­to­risk åter­vin­ning av matav­fall är vik­tigt för att kla­ra mil­jömå­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.